×

تصمیمات شورای تزکیه دانشگاه فاقد مبنای قانونی است

تصمیمات شورای تزکیه دانشگاه فاقد مبنای قانونی است

تصمیمات-شورای-تزکیه-دانشگاه-فاقد-مبنای-قانونی-است

تاریخ 7/2/1366 کلاسه پرونده ه-64/19 شماره دادنامه 4
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظرباینکه تشکیل شورای تزکیه دانشگاه واتخاذتصمیم ازطرف آن متکی به قانون نبوده است ،بنابراین دادنامه شماره 618-29/5/1363 صادره از شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری ،ازجهت اینکه متضمن ابن معنی میباشد، موافق موازین واصول قانونی ،تشخیص میگردد.این رای باستنادقسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ،برای کلیه شعب دیوان وسایرمراجع مربوطدرمواردمشابه ،لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
تاریخ 7/2/1366 کلاسه پرونده ه-64/19 شماره دادنامه 4

مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :سیدعیسی اقدسی علمداری
موضوع شکایت :اعلام تعارض آراءصادره ازشعبه اول وچهاردهم درخصوص
آراءشورای پاکسازی دانشگاهها.
مقدمه :الف -شعبه اول دیوان ،درپرونده 62/1750بشرح دادنامه شماره 64-28/1/63 درخصوص شکایت عیسی اقدسی علمداری نسبت به دوره قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعداموردرسیدگی هیئتهای بازسازی نیروی انسانی واقع وحکم به تغییرمحل خدمت شاکی صادرشده به استدلال اینکه چون رای صادره برمحکومیت بوده ودایربربرائت شاکی صادر نشده درخصوص حقوق ومزایای موردمطالبه حکم به ردشکایت صادرشده .
ب -شعبه چهاردهم ،درپرونده کلاسه 62/649طی دادنامه شماره 618- 29/5/1363مربوط بشکایت آقای ابوالفضل نمازی بیات ،نسبت به دوره قطع حقوق مربوط به تصمیم شورای تزکیه دانشگاه که بعداموردرسیدگی هیئتهای بازسازی واقع وبالاخره باصدورحکم به بازنشستگی باکسرگروه مواجه شده با استدلال باینکه تصمیم شورای تزکیه دانشگاه ،درتاریخ 29/5/1358وقبل از تصویب لایحه پاکسازی مبنی براخراج مشارالیه مبنای قانونی نداشته ،باطل و چون قطع حقوق شاکی برخلاف مقررات صورت گرفته ،رای بالزام دانشگاه به پرداخت حقوق ومزایای معوقه ازتاریخ قطع تازمان صدورحکم اصلاحی هیئت تجدیدنظربازسازی صادرگردید.
بااعلام تعارض آراءصادره ازسوی آقای سیدعیسی اقدسی علمداری ،هیئت عمومی دیوان عدالت ادرای ،درتاریخ 24/1/1366،بریاست حجه الاسلام حاج شیخ محمدفیض وباشرکت روسای شعب تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره وپذیرش تعارض بشرح زیرباتفاق آراءمبادرت بصدورای مینماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1366 صفحه 193 تا 194
1

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 4

تاریخ تصویب : 1366/02/07

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.