×

اعتراض به حکم تعلیق صادره ازهیات پاکسازی ، قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری است ومستلزم این نیست که بدوا حکم قطعی ازهیات صادر شده باشد

اعتراض به حکم تعلیق صادره ازهیات پاکسازی ، قابل رسیدگی دردیوان عدالت اداری است ومستلزم این نیست که بدوا حکم قطعی ازهیات صادر شده باشد

اعتراض-به-حکم-تعلیق-صادره-ازهیات-پاکسازی-،-قابل-رسیدگی-دردیوان-عدالت-اداری-است-ومستلزم-این-نیست-که-بدوا-حکم-قطعی-ازهیات-صادر-شده-باشد-

وکیل


تاریخ رسیدگی 2/4/65 کلاسه پرونده 65/1 شماره دادنامه 34

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه شعبه چهاردهم دیوان برحسب دادنامه شماره 619-19/8/64 شکایت را ازمصادیق بند2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و رسیدگی واتخاذتصمیم درموردحکم تعلیق شاکی رامنوط وموقوف بطرح موضوع اتهام وی درهیئت رسیدگی به تخلفات اداری وحصول نتیجه آن دانسته وشعبه دهم بشرح دادنامه شماره 601-3/10/64درموردمشابه بدون تشخیص ضرورت اناطه امرراسابه شکایت ازحکم تعلیق رسیدگی وانشاءحکم کرده لذا دادنامه های یادشده ازاین حیث معارض تشخیص میگردد و با توجه باینکه احکام تعلیق مورد شکایت براساس بند3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بوده و اظهارنظردرخصوص آنها ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و ظهور نتیجه آن نداشته است لذا دادنامه شعبه دهم که متضمن این معنی میباشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود این رای درمواردمشابه برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه لازم الاتباع است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

* سابقه *
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع -رسیدگی به اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دهم وچهاردهم دیوان .
مقدمه :1-درپرونده کلاسه 10/62/1150شعبه دهم دیوان شاکی آقای سیداسماعیل هاشمی حیدری بطرفیت شرکت توانیربخواسته تعیین تکلیف استخدامی شکایت نموده که شعبه بشرح دادنامه شماره 601مورخ 3/10/64چنین رای صادرکرده است (نظرباینکه صدورنامه شماره 142 مورخ 23/5/59 هیئت پاکسازی مازندران دائربه جلوگیری ازورودشاکی بمحل کارکه مبنی واساس حکم تعلیق شماره 31427/60211مورخ 29/7/59 شرکت توانیرقرارداده شده باعنایت بمقررات پاکسازی خارج ازحدوداختیارات هیئتهای پاکسازی استان مازندران دلالتی برتجویزصدورحکم تعلیق نداردعلیهذاحکم تعلیق موردشکایت بهرتقدیرانطباق باقانون نداشته وحکم به ابطال آن صادرمیشود
2-شعبه چهاردهم دیوان دمورددعوی مطروحه بطرفیت هیئت پاکسازی شرکت توانیربخواسته اعتراض بتعلیق وقطع حقوق ،درپرونده کلاسه 62/1101 بشرح دادنامه شماره 619مورخ 19/8/64چنین رای داده است :(هیئت پاکسازی وسالمسازی استان مازندران ورودشاکی ویازده تن دیگربه نیروگاه حرارتی نکاراممنوع نموده وپرونده راجهت رسیدگی به دادسرای انقلاب اسلامی بهشهر ارسال وازطریق هیئت پازسازی نیزتاکنون حکمی صادرنشده وهمچنان معلق از خدمت بوده وپرونده شاکی طبق ماده 20قانون رسیدگی بتخلفات اداری ازطریق شرکت توانیرجهت رسیدگی به آن هیئت ارسال خواهدشد.بنابراین باتوجه به اینکه بند2ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصرح رسیدگی است احکام قطعی هیئتهاقابل رسیدگی وشکایت دردیوان میباشدوشاکی قبل ازصدورحکم قطعی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنی قانونی نداشته ودرحال حاضرموجبی برای رسیدگی دربین نبوده وقرارشکایت صادرمیگردد.
بااعلام تعارض آراءفوق الذکرازطرف مدیرامورکارکنان شرکت توانیرهیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ 12/3/65به ریاست حجه الاسلام شیخ محمدعلی فیض وباشرکت تشکیل وپس ازبررسی آراءمذکورو سوابق امروتبادل نظرومشاوره واعلام ختم رسیدگی به اکثریت آراءاقدام بصدوررای مینماید.
مرجع :
مجموعه قوانین سال 1365 صفحه (175 تا 177)
روزنامه رسمی شماره 12063 - 7/5/1365

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 34

تاریخ تصویب : 1365/04/02

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دیوان عدالت اداری -

موضوع : بودجه -

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.