×

شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایه

شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایه

شاخصهای-دوره-های-سه-ماهه-سال-1373-قیمتهای-پایه

وکیل


بخشنامه به دستگاهها ی اجرایی ، مهندسان مشاور وپیمانکاران
تاریخ : 1/5/1374
شماره : 1010-54/1829-102
موضوع : شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایه
بر اساس مصوبه جلسه مورخ 19/4/1374 شورای اقتصاد به استناد ماده 23 قانون برنامه وبودجه کشور و آئین نامه استانداردهای اجرائی طرحهای عمرانی این دستورالعمل که از نوع گروه اول ( لا زم الاجرا ) است در 9 صفحه صادر می شود 0 تاریخ اجرا ، تاریخ وصول دستورالعمل توسط دستگاه اجرایی است 0
به پیوست شاخص کلی وشاخصهای رشته ای وگروهی فهرستهای بهای واحد پایه ، مربوط به دوره های سه ماهه سال 1373 ابلاغ می شود تا با رعایت شرایط زیر به مورد اجرا گذاشته شود 0
1 0 در شاخصهای پیوست ، تغییرات دستمزد نیروی انسانی ، هزینه ساعتی ماشین الات هزینه حمل ونقل ونرخ مصالح به استثنای تغییر نرخ فولاد وسیمان منظور شده است وبرای پرداخت تفاوت بهای فولاد وسیمان از دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فولاد وسیمان استفاده می شود 0
2 0 چگونگی استفاده از شاخصهای پیوست ، برای قرار دادهای مشمول بند 2 بخشنامه شماره 2161/54/10231-1 مورخ 27/7/1371 تابع مفاد بند 2 بخشنامه یادشد ه خواهد بود 0
3 0 در قراردادهایی که کارفرما تحویل برخی از مصالح را با نرخ ثابت تعهد کرده است باید بهای مصالح تحویل شده با نرخ ثابت با استفاده از دستورالعمل تعدیل احاد یها با شاخص دوره سه ماهه ای که مصالح یاد شده در صورت وضعیت منظور شده است تعدیل شده ومبلغ تعدیل به دست امده از صورت وضعیت تعدیل پیمانکار کسر شود 0 در محاسبه تعدیل مصالح ضرایب پیمان به بهای مصالح اعمال نمی شود 0 مفاد این بند در مورد فولاد وسیمان که مشمول پرداخت مابه تفاوت قیمت هستند نافذ نیست 0
4 0 قراردادهای که مبنای محاسبه تعادیل احاد بهای انها مفاد بخشنامه شماره 2999/54/10306-1 مورخ 15/8/1363 است شاخص کلی انها مطابق شاخص رشتهای وشاخص فصلی انها مطابق شاخص گروهی این بخشنامه خواهد بود 0
سمعود روغنی زنجانی
معاون رییس جمهور ورییس سازمان برنامه و بودجه

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 1829

تاریخ تصویب : 1374/05/01

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.