×

خوردن مسکر کم یا زیاد چه مست بکند یا نکند موجب حداست

خوردن مسکر کم یا زیاد چه مست بکند یا نکند موجب حداست

خوردن-مسکر-کم-یا-زیاد-چه-مست-بکند-یا-نکند-موجب-حداست

وکیل


شماره دادنامه : 167/12
تاریخ رسیدگی : 22/3/70
مرجع رسیدگی : شعبه 12 دیوانعالی کشور

خلاصه جریان پرونده : 1 بانو(الف ) 2(ب ) فرزند .... به اتهام زنای محصنه با یکدیگر و شرب خمر از طرف دادسرای عمومی شیراز به موجب کیفرخواست شماره 691479 با توجه به شکایت همسر متهم ردیف اول کیفرخواست و اقرار و اعتراف اولیه هر دو متهم وعلم متعارفی که برای بازپرس پرونده ایجاد شد است با استناد ماده 100 قانون حدودو قصاص تقضاای تعیین کیفر متهمان گردیده است دادگاه کیفری یک شیراز به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 15851/11/69 چنین رای می دهد(نسبت به اتهام 1 آقای (ب ) 2-(الف ) فرزند .... نفر اول به زنای محصن با(الف ) نظر به انکار متهم در دادگاه و درشهربانه مرودشت صرفنظر از اینکه متهم فاقد شرط احصان می باشد زیرا همسر او ساکن مرودشت است و عمل انتسابی به او در شیراز می باشد چون شرایط مقرر در مواد85و86 قانون حدود و قصاص حاصل نگردیده شرعا" و قانونا" جرم مزبور ثابت نشده است حکم برائت او از این حیث صادر واعلام می گردد و نسبت به اتهام دیگر متهم به شرب خمرباتوجه به اقرار متهم در مراحل مختلف تحقیق و اظهارات آقای (ج ) ارتکاب بزه منتسبه از ناحیه متهم محرز است و عمل وی منطبق است با ماده 123وماده 131 قانون حدود و قصاص لذا به استناد مواد مزبور و اصل 67 قانون اساسی و ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو بر محکومیت وی به تحمل هشتاد ضربه تازیانه صادر می شود که طبق مقررات به او نواخته شودو نسبت به اتهام (الف ) به زنای محصنه با توجه به انکار وی در محضر دادگاه و اینکه راه ثبوت شرعی وقانونی جرم مزبور مقرر در مواد85و86 قانون حدود و قصاص فراهم نیست حکم بر برائت متهم موصوف صادر و اعلام می گردد0 و این رای طبق ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو از طرف شاکی قابل تجدید نظرخواهی می باشد پس از صدور رای شاکی (شوهربانو .... ) نسبت به رای صادره اعتراض نموده و دادگاه به تاریخ 13/2/69 ضمن رد اعتراض پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است 0
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس ازقرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای .... دادیار دیوانعالی کشور اجمالا" مبنی بر رد تجدیدنظرخواهی دادنامه شماره .... فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد0

بسمه تعالی
با توجه به محتویات پرونده امر نظر به اینکه از طرف شاکی ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیامده با رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواسته نتیجتا" ابرام می شود0

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت

161

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 167

تاریخ تصویب : 1370/03/22

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.