جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1264/7 - 16/4/1366

سئوال - احکامی که از دادگاه حقوقی یک صادر میشود با توجه به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو قابل رسیدگی فرجامی میباشد یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی
عنوان تجدیدنظر که در قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو آمده است تاسیس حقوقی خاصی نیست بلکه عنوانی کلی وعام بوده که میتواند حسب مورد همان فرجام و یاپژوهش یادرخواست اعاده دادرسی باشد و بر همین اساس هم از تقدیم کنندگان دادخواست تجدیدنظر،هزینه دادرسی دریافت میشود0 بنابراین اگرتجدیدنظراز حکم دادگاه حقوقی باشد مرجع آن دیوانعالی کشوربوده وتجدیدنظر همان فرجامخواهی است ورعایت تشریفات فرجامی هم بایدطبق قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آید0
اگر تجدیدنظر خواهی از حکم دادگاه حقوژقی دو،دردادگاه حقوقی یک باشد در حقیقت همان پژوهش یا استیناف است 0
و بالاخره اگر درخواست تجدیدنظر از قسعیت حکم وانقضاءمهلت شکایت باشد مقررات اعاده دادرسی بر موضوع حاکم خواهدبود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد،
تهیه وتنظیم غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

90
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1264
تاریخ تصویب :
1366/04/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :