×

قانون تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور

قانون تاسیس سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور

قانون-تاسیس-سازمان-تامین-خدمات-درمانی-عائله-درجه-یک-افسران-و-همافران-و-کارمندان-ارتش-شاهنشاهی-و-ژاندارمری-کل-کشور-و-شهربانی-کل-کشور

وکیل


ماده 1 - به منظور تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران
و درجه داران کادر ثابت و وظیفه و افراد کادر ثابت و همردیفان و غیر
نظامیان رسمی ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور همچنین افسران و همافران
و کارمندان بازنشسته و عائله درجه یک آنان و مستمری بگیران در مقابل هر
نوع بیماری و زایمان سازمانی به نام سازمان تامین خدمات درمانی عائله
درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور
در وزارت جنگ تاسیس و بر طبق اساسنامه ای که به تصویب کمیسیونهای دارایی و
جنگ مجلسین خواهد رسید اداره می گردد.
تبصره 1 - از نظر این قانون عائله درجه یک عبارت از همسر و فرزندان
تحت تکفل می باشد.
تبصره 2 - از محل وجوه صندوق بیمه افسران و همافران و کارمندان ارتش
شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور برای اجرای برنامه های درمانی در صورت ضرورت
سرمایه ای بنا به تشخیص وزارت جنگ بدون بهره در اختیار این سازمان گذارده
می شود و این سرمایه باید به تدریج در صندوق بیمه در بانک سپه مسترد و به
حساب مربوط برگشت شود.
ماده 2 - هزینه خدمات درمانی اشخاص مذکور در تبصره یک ماده یک معادل
شش درصد حقوق ماهانه افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و
ژاندارمری کل کشور می باشد. (حقوق ماهانه در مورد شاغلین عبارت از وجوهی
است که کسور بازنشستگی به آن تعلق می گیرد و در مورد بازنشستگان و
مستمری بگیران مبلغ دریافتی آنان است ) که به ترتیب زیر تامین خواهد شد:
الف - در مورد شاغلین :
1 - افسران و همافران و کارمندان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح
شاهنشاهی معادل 3% حقوق ماهانه آنان از محل بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری
کل کشور و 2% از محل حق بیمه حوادث افسران و همافران و کارمندان
سازمانهای مذکور تامین می شود و یک درصد بقیه از حقوق افسران و همافران و
کارمندان ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور کسر و به سازمان پرداخت
خواهد شد.
2 - کارمندان غیر نظامی رسمی ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور
معادل 4% حقوق ماهانه آنان از محل بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری کل تامین
و 2% بقیه از حقوق کارمندان مزبور کسر و به سازمان پرداخت خواهد شد.
ب - در مورد بازنشستگان و مستمری بگیران :
معادل 4% حقوق ماهانه آنان از محل بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور
تامین و دو درصد بقیه از حقوق افسران و همافران و کارمندان بازنشسته و
مستمری بگیر (باستثنای عائله شهدا) کسر و به سازمان پرداخت خواهد شد.
پ - در مورد عائله مستمری بگیر شهدا :
معادل 6% حقوق مستمری آنان از محل بودجه وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور
تامین و به سازمان پرداخت خواهد شد.
تبصره - به تدریج که سازمان در هر یک از نقاط کشور آمادگی خود را
برای خدمات درمانی عائله افسران و همافران و کارمندان ارتش شاهنشاهی و
ژاندارمری کل کشور اعلام می نماید حق درمان سهمی افسران و کارمندان شاغل
وسیله وزارت جنگ و ژاندارمری کل کشور و حق درمان سهمی افسران و همافران و
کارمندان بازنشسته و مستمری بگیر به ترتیب مقرر در بندهای "الف " و "ب " این
ماده وسیله بانک سپه از حقوق آنان کسر و به سازمان پرداخت خواهد شد. به
نحوی که استفاده کنندگان از خدمات درمانی بتوانند حداکثر در مدت یک ماه پس
از کسر اولین حق درمان مقرر از تسهیلات آن استفاده نمایند.
ماده 3 - نحوه استفاده از خدمات درمانی و حدود کمکها و میزان مشارکت
بیماران در هزینه های درمانی همچنین تعرفه حق الزحمه پزشکان و هزینه های
بیمارستانی طبق آیین نامه ای که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید
تعیین می گردد.
تبصره - ترتیب تشکیل شورای عالی و وظایف آن در اساسنامه سازمان تعیین
می گردد.
ماده 4 - پدر و مادر و برادران و خواهران تحت تکفل افسران و همافران و
کارمندان شاغل و بازنشسته ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل همچنین کارمندان
غیر نظامی رسمی سازمانهای مذکور در صورت تمایل می توانند با پرداخت هزینه
خدمات درمانی به طور نقدی طبق تعرفه ای که از طرف سازمان تعیین خواهد
گردید از تسهیلات درمانی سازمان استفاده نمایند.
ماده 5 - درآمد سازمان از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض معاف است و
سازمان از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد همچنین استفاده کنندگان از
مقررات این قانون که به نحوی از انحا از سازمان کمک درمانی دریافت می کنند
نسبت به وجوه دریافتی از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف خواهند بود.
ماده 6 - مقررات این قانون درباره ژاندارمری کل کشور همچنین در مورد
عائله درجه یک افسران و درجه داران و پاسبانان کادر ثابت و وظیفه و
همردیفان و غیر نظامیان شهربانی کل کشور و افسران و کارمندان و درجه داران
و پاسبانان بازنشسته و عائله درجه یک آنان و مستمری بگیران شهربانی کل
کشور نیز از تاریخ تامین اعتبار لازم قابل اجرا می باشد.
تبصره 1 - هزینه خدمات درمانی کارکنان شهربانی کل کشور به ترتیب زیر
تامین خواهد شد:
1 - معادل 4% (چهار درصد) حقوق ماهانه آنان از محل بودجه شهربانی کل
کشور و 2% (دو درصد) از محل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته و مستمری بگیر
مشمول این قانون کسر و به سازمان پرداخت خواهد شد.
2 - در مورد عائله مستمری بگیر شهدا:
معادل 6% (شش درصد) حقوق مستمری آنان از محل بودجه شهربانی کل کشور تامین
و به سازمان پرداخت خواهد شد.
3 - استفاده از خدمات درمانی در مورد کارکنان شهربانی کل کشور شش ماه
پس از تامین اعتبار خواهد بود، لیکن وجوهی که از تاریخ تامین اعتبار طبق
مقررات این قانون از حقوق کارکنان کسر همچنین وجوهی که از محل بودجه
شهربانی کل کشور پرداخت می گردد به عنوان سرمایه اولیه شهربانی کل کشور
موضوع تبصره 2 ماده یک این قانون در اختیار سازمان گذارده می شود.
تبصره 2 - مقررات ماده 4 این قانون در مورد پدر و مادر و برادران و
خواهران تحت تکفل کارکنان شهربانی کل کشور نیز قابل اجرا می باشد.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و شش تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ
روز دوشنبه 21/12/1351، در جلسه روز یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یک
هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1351/12/27

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.