جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


تاریخ : 14/12/1380 شماره دادنامه : 353
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه دادنامه های فوق الذکر با توجه به دلائل ومدارک و محتویات پرونده صادر شده است وتفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانونگذار نیست ، مورد ازمصادیق آراء متناقض موضوع ماده 20 دیوان عدالت اداری نمی باشد و در نتیجه بررسی امعان نظر نسبت به موضوع به عنوان تناقض موردی ندارد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دری نجف آبادی

کلاسه پرونده : 80/308
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد اجل لوئیان 0
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول وسوم دیوان عدالت اداری
مقده : الف : شعبه سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/59 موضوع شکایت آقای محمد اجل لوئیان بطرفیت اداره کار وامور اجتماعی شمالشرق تهران به خواسته اعتراض به رای مورخ 16/10/1378 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 1028 مورخ 25/5/1379 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
ب - شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 73/747 موضوع شکایت آقای جهانگیر دولتشاهی بطرفیت وزارت کار و امور اجتماعی در رابطه با رای مورخ 8/8/1373 به خواسته فرامت بازگشت به کار از بیمارستان سجاد شرح دادنامه شماره 901 مورخ 3/12/1373 حکم به رد شکایت شاکی صادر نموده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسملین دری نجف آبادی و باحضور روسای شعب بدوی و روساءومستشاارن شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره باکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای منیماید0


نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
353
تاریخ تصویب :
1380/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :