جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص شماره100414مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست نسخه‌های « آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص» ‌و « آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف» ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به چاپ این 2 آیین‌نامه در روزنامه رسمی اقدام لازم معمول گردد.

مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی ـ علیرضا محمدعلی

آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص

ماده1ـ در اجرای ماده (164) قانون کار جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان کارگران، مدیران صنایع و وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص براساس این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌گردند.
ماده2ـ مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان و مرجع انتخاب نمایندگان مدیران کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان می‌باشد.
تبصره1ـ در صـورت فقدان کانون هماهـنگی شوراهای اسلامی کار استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط مقرر در ماده (7) این آیین‌نامه در مهلتی که توسـط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیـین می‌شود، کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشـور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیات‌های تشخیص می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت فقدان کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلتی که توسط اداره کل کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی کشور مسئول انتخاب و معرفی نمایندگان مدیران در هیات‌های تشخیص می‌باشد.
تبصره3ـ در صورت فقدان هریک از تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در ماده (3) این آیین‌نامه، اداره کل کار و امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران یا مدیران را انتخاب می‌نماید.
ماده3ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه هریک از نمایندگان کارگران و مدیران صنایع عضو هیات تشخیص، مراتب را به مرجع انتخاب کننده اعلام کند. مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نماید.
ماده4ـ مرجع انتخاب کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام می‌نماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، حسب مفاد تبصره‌های (1)، (2) و (3) ماده (2) این آیین‌نامه اقدام می‌شود.
تبصره ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیات‌های تشخیص موجود، تعداد نمایندگان کارگران و مدیران در آن هیات‌ها را به نحوی تعیین خواهد کرد که تشکیل جلسات هیات‌ها با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد.
ماده5 ـ در انتخاب نمایندگان کارگران و مدیران اولویت با اعضای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی می‌باشد.
تبصره1ـ درصورت انتخاب نمایندگان کارگران از بین افرادی غیر از اعضای تشکل‌های کارگری، آن افراد باید شاغل و مشمول قانون کار باشند.
تبصره2ـ نمایندگان مدیران ترجیحاً از بین افرادی انتخاب می‌گردند که مطابق تعریف ماده (2) قانون کار، کارگر محسوب نمی‌شوند.
تبصره3ـ نمایندگان کارگران و مدیران در هیات‌های تشخیص یک استان ترجیحاً از بین اعضای تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی یا افراد شاغل در همان استان انتخاب می‌شوند.
تبصره4ـ از هر کارگاه فقط یک نفر را می‌تواند برای عضویت در هیات تشخیص انتخاب و معرفی نمود.
ماده6 ـ نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی موضوع بند (1) ماده (158) قانون کار جمهوری اسلامی ایران از بین کارمندان رسمی یا پیمانی به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی استان و تایید معاونت روابط کار و با ابلاغ کتبی عهده‌دار این سمت می‌شوند.
ماده7ـ شرایط عضویت اعضای هیات‌های تشخیص عبارتند از:
تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2ـ داشتن سن حداقل 25 سال تمام.
3ـ داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی (ترجیحاً حقوق) و یا کاردانی روابط کار برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی.
4ـ داشتن حداقل مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه و دو سال سابقه کار تحت شمول قانون کار برای نمایندگان کارگران و مدیران صنایع.
5 ـ آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و موسسه کار و تامین اجتماعی.
تبصره1ـ نمایندگان کارگران و مدیران صنایع که فاقد مدرک گواهینامه پایان دوره متوسطه می‌باشند به شرط داشتن حداقل گواهی‌نامه پایان دوره راهنمایی و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختلاف می‌توانند به عضویت هیات تشخیص درآیند.
تبصره2ـ نمایندگان فعلی کارگران و مدیران صنایع در هیات‌های تشخیص که فـاقد شـرایـط بنـد (4) و تبـصره (1) می‌باشند تا پایـان اعتبـارنامه می‌تـوانند همچنان عضو هیئت‌ تشخیص باشند لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می‌باشد.
تبصره3ـ مسئولیت تطبیق شرایط افراد معرفی شده برای عضویت در هیات‌های تشخیص با اداره کل کار و امور اجتماعی استان می‌باشد.
ماده8 ـ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای اعضای هیات‌های تشخیص اقدام می‌نماید.
تبصره ـ مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط برای اعضای هیات‌های تشخیص مطابق دستورالعملی خواهدبود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود.
ماده9ـ مدت اعتبار نمایندگی اعضای هیات‌تشخیص دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات تشخیص بلامانع است.
تبصره ـ مسئولیت صدور اعتبارنامه برعهده معاونت روابط کار بوده که می‌تواند اختیار صدور اعتبارنامه‌ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.
نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواهدبود که به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.
ماده10ـ نمایندگان کارگران و مدیران صنایع در هیات تشخیص در موارد ذیل عضویت خود را از دست می‌دهند و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آیین‌نامه انتخاب و جایگزین می‌شوند
استعفا از عضویت در هیات تشخیص.
2ـ وفات.
رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.
4ـ پایان دوره نمایندگی.
5 ـ اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان.
6 ـ غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض‌ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به‌اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان و با هماهنگی مرجع انتخاب‌کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی.
بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار.
8 ـ خروج از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان کارگران و مدیران.
تبصره1ـ هریک از نمایندگان کارگران و مدیران در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.
تبصره2ـ در صورت صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هریک از اعضای هیات تشخیص، عضو مذکور مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطلاع دهد.
ماده11ـ رسیدگی به تخلفات نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
ماده12ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین‌نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، لازم‌الاجرا خواهد بود.
این آیین‌نامه در 12 ماده و 15 تبصره در جلسه مورخ 12/8/1387 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 2/9/1387 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین‌نامه مصوب 28/9/1383 می‌شود.

وزیر کار و امور اجتماعی ـ سیدمحمد جهرمی

شماره91911 2/9/1387

آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های حل اختلاف

ماده1ـ در اجرای ماده (164) قانون کار جمهوری اسلامی ایران نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در هیات‌های حل اختلاف براساس این آیین‌نامه انتخاب و معرفی می‌گردند.
ماده2ـ مرجع انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف تشکل کارگری حائز اکثریت استان می‌باشد.
تبصره1ـ اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین تشکل کارگری حائز اکثریت استانی و اعلام آن به اداره کل کار و امور اجتماعی استان می‌باشد.
تبصره2ـ در صورت فقدان تشکل کارگری استانی یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر، تشکل عالی کارگری حائز اکثریت، به ترتیب مندرج در تبصره (1) مشخص و نسبت به انتخاب نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف اقدام و آنان را به اداره کل کار و امور اجتماعی استان معرفی می‌نماید.
تبصره3ـ در صورت فقدان تشکل‌های عالی کارگری مذکور در تبصره (2) یا عدم معرفی نمایندگان واجد شرایط در مهلت مقرر در ماده (3) این آیین‌نامه، اداره کل کار و امور اجتماعی استان با کسب نظر واحد کار و امور اجتماعی محل نمایندگان کارگران را انتخاب می‌نماید.
ماده3ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه نمایندگان کارگران در هیات‌ حل اختلاف، مراتب را به مرجع انتخاب‌کننده موضوع ماده (2) این آیین‌نامه اعلام نماید. مرجع انتخاب کننده نیز موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از اعلام اداره کل کار و امور اجتماعی استان نمایندگان منتخب را به آن اداره کل معرفی نماید.
ماده4ـ مرجع انتخاب‌کننده موظف است به تعدادی که اداره کل کار و امور اجتماعی استان اعلام می‌نماید، نمایندگان مربوط را انتخاب و معرفی کند. در صورت معرفی کمتر از تعداد تعیین شده برای انتخاب تعداد باقیمانده، به ترتیب حسب مفاد تبصره‌ (2) و (3) ماده (2) این آیین‌نامه اقدام می‌شود.
تبصره ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان با توجه به تعداد هیات‌های حل اختلاف موجود، تعداد نمایندگان کارگران در آن هیات‌ها را به نحوی تعیین خواهدکرد که تشکیل جلسات آن هیات‌ها با حضور همه نمایندگان مذکور میسر باشد.
ماده5 ـ نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف از بین کارگران شاغل عضو تشکل‌های کارگری و یا سایر کارگران شاغل در همان استان انتخاب می‌شوند.
تبصره1ـ تشکل کارگری حائز اکثریت به منظور بهره‌گیری از آرای بیشتر کارگران از سایر تشکل‌های کارگری استان نیز برای انتخاب و معرفی نمایندگان کارگران در هیات‌های حل اختلاف دعوت به عمل می‌آورد.
تبصره2ـ از هر کارگاه فقط یک نفر را می‌توان برای عضویت در هیات حل اختلاف انتخاب و معرفی نمود.
ماده6 ـ شرایط عضویت نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات حل اختلاف عبارتند از:
تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
2ـ داشتن سن حداقل 30 سال تمام.
3ـ تاهل.
4ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول قانون کار.
5 ـ شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
6 ـ آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط با گواهی وزارت کار و امور اجتماعی.
تبصره1ـ نمایندگان کارگران و کارفرمایان که فاقد مدرک کارشناسی می‌باشند به شرط داشتن حداقل مدرک گواهی‌نامه پایان دوره متوسطه و دو دوره (چهار سال) عضویت در مراجع حل اختلاف می‌توانند به‌عضویت هیات حل اختلاف درآیند.
تبصره2ـ نمایندگان فعلی کارگران و کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف که فاقد شرایط بند (3) و (5) و تبصره (1) می‌باشند تا پایان اعتبارنامه می‌توانند همچنان عضو هیئت‌ حل اختلاف باشند، لیکن انتخاب مجدد آنها منوط به احراز شرایط مذکور می‌باشد.
ماده7ـ معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و ادارات کل کار و امور اجتماعی استان‌ها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استانی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی لازم برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف اقدام می‌نماید.
تبصره ـ مدت، موضوعات، محتوا و چگونگی برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط برای اعضای هیات‌های حل اختلاف مطابق دستوالعملی خواهدبود که توسط معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی ابلاغ می‌شود.
ماده8 ـ کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مستقر در هر استان به شرط احراز شرایط مندرج در این آیین‌نامه می‌توانند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف همان استان گردند.
تبصره1ـ در مورد اشخاص حقوقی، مدیرعامل یا مدیر مسئول و یا یکی از اعضای هیات مدیره با معرفی مدیرعامل یا مدیر مسئول، به عنوان داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف پذیرفته می‌شود.
تبصره2ـ وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی که دارای کارگر مشمول قانون کار هستند، چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده می‌نمایند، می‌توانند یک نفر داوطلب از بین مدیران یا کارکنان غیرمشمول قانون کار همان دستگاه، صرفاً با معرفی مدیرعامل یا بالاترین مقام دستگاه، معرفی نمایند.
تبصره3ـ در مورد کارفرمایان حقیقی، با رعایت مفاد ماده (6) این آیین‌نامه شخص کارفرما می‌تواند داوطلب نمایندگی کارفرمایان در هیات حل اختلاف شود و چنانچه کارفرمایان متعدد بوده و بیش از یک نفر از یک کارگاه داوطلب گردد، صرفاً یک نفر به ترتیب بر اساس مدرک تحصیلی، سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف یا سن، تعیین شده و به عنوان داوطلب پذیرفته می‌شود.
ماده9ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان برای انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف از طریق آگهی در حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار استان و در صورت لزوم به همراه سایر روش‌های اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید.
آگهی مذکور باید شامل شرایط اساسی عضویت در هیات حل اختلاف بوده و هریک از داوطلبان به‌صورت کتبی اعلام آمادگی نمایند.
تبصره1ـ فرصت اعلام کتبی برای داوطلبان از زمان درج آگهی پانزده روز تعیین شده و داوطلبان علاوه بر اعلام کتبی باید مدارک موید کارفرما بودن یا عضویت در هیئت‌مدیره را نیز به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم نمایند.
تبصره2ـ اعلام داوطلبی باید مشخصاً برای عضویت در هیات یا هیات‌های حل‌اختلاف مستقر در اداره کل کار و امور اجتماعی یا یکی از واحدهای تابعه آن اداره کل ‌باشد.
ماده10ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان حداکثر ظرف هفت روز اداری از پایان مهلت مقرر در تبصره (1) ماده (9) نسبت به احراز شرایط عضویت داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف موضوع مواد (6) و (8) این آیین‌نامه اقدام و نتیجه را به صورت کتبی به آنان اعلام می‌نماید.
تبصره1ـ در صورت عدم احراز شرایط هریک از داوطلبان دلایل و مستندات مربوط باید به وی اعلام شود.
تبصره2ـ معترضین می‌توانند حداکثر 3 روز پس از اعلام عدم احراز شرایط اعتراض خود را کتباً به‌اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم نمایند.
تبصره3ـ برای رسیدگی به اعتراضات، هیاتی مرکب از مدیرکل کار و امور اجتماعی استان یا نماینده وی و یک نفر نماینده کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان و یک نفر از نمایندگان کارفرمایان عضو هیات‌های حل اختلاف همان استان که بیشترین سابقه عضویت در مراجع حل اختلاف آن استان را دارد تشکیل و به اعتراضات واصله ظرف حداکثر پنج روز اداری رسیدگی می‌نماید.
در صورت فقدان تشکل کارفرمایی استانی یکی دیگر از نمایندگان کارفرمایان عضو هیات‌های حل اختلاف همان استان به ترتیب فوق، عضو هیات مذکور خواهد شد. تصمیمات این هیات با اکثریت آرا خواهدبود.
ماده11ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان اسامی نهایی داوطلبان نمایندگی کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف را از طریق آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام نموده و از طریق همان آگهی و در صورت لزوم روش‌های دیگر اطلاع‌رسانی با ذکر زمان و مکان انتخابات، از کلیه مدیران واحدهای منطقه برای تشکیل مجمع مدیران و انتخاب نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف دعوت به عمل می‌آورد.
تبصره1ـ منظور از مدیران واحدهای منطقه، اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل یا مدیران مسئول کارگاه‌های مشمول قانون کار که دارای شخصیت حقوقی هستند، می‌باشد.
تبصره2ـ هریک از کارگاه‌های موضوع تبصره فوق صرفاً می‌تواند یک نفر از مدیران خود را برای شرکت در مجمع مدیران معرفی نماید.
تبصره3ـ هریک از دستگاه‌های مذکور در تبصره (2) ماده (8) این آیین‌نامه چنانچه خود راساً و بدون دخالت پیمانکار از خدمات کارگران مشمول قانون کار استفاده نماید، می‌توانند بالاترین مقام دستگاه یا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره را حداقل سه روز قبل از تشکیل مجمع و برگزاری انتخابات، برای شرکت در مجمع مدیران کتباً معرفی نمایند.
تبصره4ـ احراز وجود کارگران مشمول قانون کار در شرکت‌ها یا سایر دستگاه‌های موضوع تبصره فوق بر عهده اداره کل کار و امور اجتماعی استان می‌باشد.
ماده12ـ هریک از مدیران واحدهای منطقه که تمایل به شرکت در مجمع مدیران به منظور انتخاب نمایندگان کارفرمایان را داشته باشند، باید حداقل پنج روز اداری قبل از انتخابات مراتب درخواست خود را همراه مستندات و مدارک موید شرایط مندرج در تبصره‌های (1)، (2) یا (3) ماده (11) این آیین‌نامه کتباً به اداره کل کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.
ماده13ـ انتخاب نماینده کارفرمایان در هیات‌های حل اختلاف با رای کتبی و مخفی حاضران در مجمع مدیران واحدهای منطقه صورت می‌گیرد. نصاب لازم، اکثریت نسبی آرای حاضران خواهدبود. هریک از انتخاب‌کنندگان می‌تواند به تعداد نمایندگان موردنیاز که اداره کل کار و امور اجتماعی اعلام می‌نماید، رای دهد.
تبصره1ـ منظور از واحدهای منطقه واحدهای مستقر در حوزه استان مربوط می‌باشد.
تبصره2ـ اداره کـل کار و امور اجتمـاعی اسـتان با توجه به تعداد هیات‌های حل اختلاف استان تعداد موردنیاز نمایندگان کارفرمایان در هیات‌های حل اختـلاف را به نحوی تعیین می‌نماید که تشکیل هیات‌های مذکور با حضور همه نمایندگان کارفرمایان میسر باشد.
ماده14ـ نظارت بر انتخابات هیات‌های حل اختلاف توسط هیاتی مرکب از نماینده اداره کل کار و امور اجتماعی استان و دو نفر نماینده از بین حاضرین در جلسه مجمع که خود داوطلب عضویت در هیات حل اختلاف نباشند، به انتخاب مجمع مدیران، به عمل خواهد آمد.
تبصره ـ هیات نظارت مکلف است بلافاصله پس از پایان رای‌گیری و شمارش آرا و تنظیم و امضای صورت‌جلسه، نتیجه انتخابات را اعلام نماید.
ماده15ـ چنانچه شرکت‌کنندگان به چگونگی انتخابات معترض باشند می‌توانند ظرف سه روز اداری از تاریخ اعلام نتیجه اعتراض خود را با ذکر دلایل کتباً به اداره کل کار و امور اجتماعی استان تسلیم و رسید دریافت نمایند.
تبصره ـ رسیدگی به اعتراضات واصله بر عهده هیات موضوع تبصره (3) ماده (10) این آیین‌نامه خواهد بود.
در صورت ابطال تمام یا قسمتی از انتخابات به ترتیب مقرر در این آیین‌نامه نسبت به تجدید انتخابات اقدام خواهدشد.
ماده16‌ـ مدت اعتبارنامه نمایندگان کارگران و کارفرمایان دو سال بوده و انتخاب و عضویت مجدد اعضای هیات حل اختلاف بلامانع است.
تبصره ـ مسئولیت صدور اعتبارنامه بر عهده معاونت روابط کار می‌باشد که می‌تواند اختیار صدور اعتبارنامه‌ها را به هریک از ادارات کل کار و امور اجتماعی تفویض نماید.
نحوه تفویض یا سلب اختیار و سایر مقررات مربوط براساس دستورالعملی خواهد بود که به‌تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.
ماده17ـ نمایندگان کارگران و کارفرمایان در موارد ذیل عضویت خود را در هیات حل اختلاف از دست داده و حسب مورد نمایندگان جدید براساس این آیین‌نامه انتخاب و جایگزین می‌شوند:
استعفاء از عضویت در هیات حل اختلاف.
2ـ وفات.
رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی.
4ـ پایان دوره نمایندگی.
5 ـ اعلام مرجع انتخاب کننده به اداره کل کار و امور اجتماعی استان (در مورد نمایندگان کارگران)
6 ـ غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی و یا پنج جلسه متناوب، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی، نقض قوانین و مقررات مربوط، تبعیض، غرض ورزی یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به‌اشخاص و سوء استفاده از مقام و موقعیت، به تشخیص مدیرکل کار و امور اجتماعی استان با هماهنگی مرجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی.
بازنشستگی یا سایر صور خاتمه قرارداد کار.
8 ـ خروج از شمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای نمایندگان کارگران و کارفرمایان.
تبصره1ـ هریک از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در صورت استعفا باید رونوشت استعفای خود را به‌اداره کل کار و امور اجتماعی استان مربوط تسلیم نمایند.
تبصره2ـ در صورت صدور رای قطعی دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد هریک از اعضای هیات حل اختلاف، عضو مذکور مکلف است مراتب را بلافاصله به مرجع انتخاب کننده و اداره کل کار و امور اجتماعی استان اطلاع دهد.
ماده18ـ اداره کل کار و امور اجتماعی استان باید حداقل سه ماه قبل از پایان مهلت اعتبارنامه نمایندگان کارفرمایان در هیات حل اختلاف اقدامات لازم را جهت انتخاب اعضای جدید براساس این آیین‌نامه به عمل آورد.
ماده19ـ انتخاب نمایندگان دولت در هیات حل اختلاف به همان ترتیبی است که در ماده (160) قانون کار جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده‌است.
تبصره1ـ در مواردی که فرماندار و یا رییس دادگستری محل شخصاً نتوانند در هیات حل اختلاف شرکت نمایند لازم است، نماینده فرماندار علاوه بر شرایط مندرج در بندهای (1) و (2) ماده (6)، دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی و نماینده رییس دادگستری محل دارای سمت قضایی باشد.
تبصره2ـ در صورت غیبت غیرموجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب فرماندار و یا رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آنان موضوع به مقام مافوق اطلاع داده خواهد شد.
تبصره3ـ چنانچه مدیر کل کار و امور اجتماعی استان شخصاً در هیات حل اختلاف شرکت ننماید، نماینده وی باید همان شرایطی که برای نمایندگان وزارت کار و امور اجتماعی در هیات‌های تشخیص پیش‌بینی شده را حائز باشد.
ماده20ـ رسیدگی به تخلفات نمایندگان دولت در هیات‌های حل اختلاف مطابق قانون رسیدگی به‌تخلفات اداری می‌باشد.
ماده21ـ در صورت بروز هرگونه اختلاف در اجرای مقررات این آیین‌نامه نظر معاونت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، لازم‌الاجرا خواهد بود.
این آیین‌نامه در 21 ماده و 31 تبصره در جلسه مورخ 12/8/1387 از طرف شورای عالی کار پیشنهاد و در تاریخ 2/9/1387 به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی رسید و جایگزین آیین‌نامه مصوب 28/9/1383 می‌شود.

وزیر کار و امور اجتماعی ـ سیدمحمد جهرمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18590
تاریخ تصویب :
1387/9/3
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كار و امور اجتماعی
موضوع :