×

دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور

دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور

دستورالعمل-اجرایی-تشکیل-و-فعالیت-مناطق-سازمان-بازرسی-کل-کشور

وکیل

دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور شماره100/25934/9000مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور حاوی 22 ماده و 9 تبصره که در تاریخ 18/5/1388 به تائید و تصویب ریاست محترم قوه‌قضائیه قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه‌قضائیه ـ موحدی

دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور

ماده1ـ هدف
در اجرای ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و به منظور تمرکز زدایی، تسهیل در نظارت و بازرسی، تقویت توان کارشناسی و تفویض اختیار به مناطق با حفظ استقلال و اختیارات کنونی ادارات کل بازرسی استان‌ها، مناطق سازمان بازرسی کل کشور تشکیل می‌گردد.
فصل اول ـ شورای منطقه، دبیرخانه منطقه
ماده2ـ منطقه با عضویت چند استان همجوار یا نزدیک به هم و مرکزیت یک استان تشکیل می‌شود.
تبصره ـ تشکیل مناطق سازمان و تعداد آنها حسب نیاز و با تشخیص رییس سازمان می‌باشد.
ماده3ـ در هر منطقه شورایی مرکب از مدیران کل استان‌‌های عضو تشکیل و با همفکری و تعامل و در حدود اختیارات مقرر در ماده 11 این دستورالعمل به وظایف خود عمل می‌نماید.
ماده4ـ مدیرکل بازرسی استان مرکز منطقه با حکم رییس سازمان به عنوان رییس منطقه منصوب و ریاست شورا را بر عهده خواهد داشت.
ماده 5 ـ مدیران کل عضو شورای منطقه موظف به حضور منظم و فعال در جلسات شورا بوده و لازم است در جهت ارتقای امور و رفع مشکلات، نواقص و نارسایی‌ها مشارکت و تشریک مساعی نمایند.
ماده6 ـ جلسات شورای مدیران منطقه حداقل ماهی یکبار با دعوت رییس منطقه و با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می‌شود. مصوبات شورا با رأی اکثریت اعضاء قابل اجرا بوده و توسط رییس منطقه ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ نسخه‌ای از مصوبات و صورت‌جلسات شورا حداکثر ظرف مدت ده روز به دفتر ریاست سازمان و رونوشت آن به معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع سازمان ارسال می‌گردد.
ماده7ـ رؤسای مناطق عضو شورای سازمان بوده و موظف به شرکت منظم در جلسـات می‌باشند. ترتیب دعـوت رؤسـای مناطق توسط دفتر ریاست سازمان انجام می‌گیرد.
ماده 8 ـ در هر منطقه دبیر‌خانه‌ای زیر نظر رییس منطقه با چهار پست دبیر، مسوول دفتر و کارشناس تشکیل می‌گردد.
ماده9ـ دبیر و اعضای دبیرخانه توسط رییس منطقه تعیین و احکام آنان صادر می‌گردد.
ماده10ـ در هر منطقه گروه بررسی و تنقیح گزارش زیر نظر رییس منطقه تشکیل می‌گردد. اعضای گروه به پیشنهاد شورای منطقه و تأیید و حکم مرکز منصوب می‌شوند.
فصل دوم ـ وظایف و اختیارات
ماده11ـ شورای منطقه
1ـ بررسی و تصویب برنامه‌های استانی و منطقه‌ای و ارسال به مرکز.
2ـ ایجاد هماهنگی و تمهیدات لازم جهت اجرای برنامه‌های نظارت و بازرسی.
3ـ بررسی و تأیید طرح‌های مطالعاتی و پژوهش‌های کاربردی استانی و منطقه‌ای.
4ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی استانی و منطقه‌ای.
5 ـ بررسی مسایل منطقه‌ای و آسیب‌شناسی مربوطه و ارایه راهکارهای مناسب.
ماده12ـ دبیرخانه
1ـ بررسی و تصویب طرح و بازبینه برنامه‌های نظارت و بازرسی ادارات کل منطقه.
2ـ بررسی طرح و بازبینه برنامه‌های نظارت و بازرسی مشترک منطقه‌ای.
3ـ تشکیل بانک اطلاعات از منابع و نیروهای متخصص موجود در منطقه.
4ـ طراحی و برگزاری دوره‌ها، کارگاه‌ها و همایش‌های علمی و آموزشی مشترک با ادارات کل بازرسی منطقه در چهارچوب سیاست‌های کلی آموزشی و پژوهشی سازمان.
5 ـ انجام امور دبیرخانه‌ای.
6 ـ سایر امور محوله از سوی رییس منطقه.
7ـ بررسی پیشنهادهای دریافتی استانها و انجام بررسی‌های کارشناسی لازم و اظهارنظر درخصوص آنها و عنداللزوم طرح در شورا.
ماده13ـ دبیر منطقه
1ـ پیگیری مصوبات شورا
2ـ تهیه دستورجلسات و صورتجلسات شورا و ارسال آن به مرکز پس از تأیید رییس‌شورا.
3ـ تشکیل کارگروه‌های مورد نیاز منطقه حسب مورد با تأیید رییس شورا.
4ـ تهیه و تنظیم و ارائه گزارش‌های ادواری از فعالیتـها و عملکرد شورا و دبیـرخانه به رئیس‌شورا و سایر مراجع ذی‌ربط.
فصل سوم ـ روش‌های اجرائی
الف ـ برنامه‌های نظارت و بازرسی
ماده14ـ برنامه‌های نظارت و بازرسی ادارات کل در شورای منطقه بررسی و پس از تصویب به معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع جهت سیر مراحل تأیید نهائی ارسال می‌شود.
تبصره ـ حذف و یا تغییر 10 درصد برنامه‌های استانی مصوب، توسط شورای منطقه و بیش از آن با تأیید معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع می‌باشد.
ماده15ـ برنامه‌های نظارت و بازرسی مشترک به منطقه و برنامه‌های ادارات کل استانی به ادارات کل ابلاغ خواهد شد.
تبصره ـ رونوشت از برنامه‌های استانی به دبیرخانه منطقه جهت اطلاع ارسال می‌گردد.
ب ـ طرح‌‌های بازرسی
ماده16ـ طرح و بازبینه برنامه نظارت و بازرسی استانی توسط اداره کل بازرسی استان تهیه و در کارگروه مربوط در دبیرخانه منطقه بررسی و تصویب گردیده و پس از تأیید رییس شورا به اداره کل بازرسی استان ابلاغ خواهد شد.
تبصره1ـ موارد اصلاحی توسط دبیر به اداره کل اعلام می‌گردد.
تبصره2ـ بررسی و تصویب طرح و بازبینه برنامه‌های منطقه‌ای، سراسری و سایر موارد به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع بر عهده مرکز می‌باشد.
ماده17ـ معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع مسئولیت نظارت بر نحوه تهیه طرح و بازبینه برنامه‌های نظارت و بازرسی را بر عهده خواهد داشت.
ج ـ انجام مأموریت‌های نظارت و بازرسی و ارسال گزارش:
ماده 18ـ نظارت و بازرسی از دستگاه‌های مندرج در تبصره 2 و 3 ماده 8 آئین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان توسط هیأت‌های مشترک استان‌های منطقه انجام می‌پذیرد.
ماده19ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی استان پس از طی مراحل آن در استان و تأیید مدیرکل بازرسی استان به دبیرخانه منطقه جهت بررسی، تنقیح و ارزشیابی در گروه مربوط ارسال می‌گردد.
تبصره ـ گروه بررسی و تنقیح گزارش‌ها موظف است حداکثر ظرف یک هفته از زمان دریافت گزارش نتایج بررسی خود را به اداره کل بازرسی استان اعلام نماید و در موارد خاص با تأیید رئیس شورا تا یک هفته قابل تمدید است.
ماده20ـ گـزارش نظارت و بازرسی پس از طی مراحل تنقیح و تأیید رئیـس شورا به شرح زیر ارسال خواهد شد:
1ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی که در مورد عملکرد مدیران ادارات کل استان و یا مدیریت‌های منطقه‌ای باشد به استثنای دستگاه‌های مندرج در تبصره 2و 3 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان و اصلاحات بعدی آن با امضای رییس منطقه ارسال می‌گردد.
2ـ گزارش‌های نظارت و بازرسی در مورد عملکرد دستگاه‌های مندرج در تبصره‌های فوق با امضای معاون ذی‌ربط سازمان در مرکز ارسال می‌گردد.
تبصره1ـ گزارش‌های اختصاصی تابع مفاد بند 1و 2 این ماده می‌باشند.
تبصره2ـ چنانچه مدیر کل استان و یا رئیس شورا تشخیص دهد لازم است گزارش برای مقام‌معظم رهبری و یا سران سه قوه و یا وزرا و یا معاونین آن‌ها و یا مقامات همتراز ارسال ‌گردد. پس از تأیید شورای مدیران منطقه جهت بررسی و تنقیح و طی تشریفات قانونی به مرکز ارسال می‌گردد.
ماده21ـ در صورت اختلاف نظر بین مدیر کل بازرسی استان و کارگروه بررسی و تنقیح منطقه ابتدا اختلاف در شورای مدیران مطرح و در صورت عدم رفع اختلاف برابر دستورالعمل بررسی و تنقیح عمل خواهد شد.
برنامه‌های آموزشی و پژوهشی
ماده22ـ برنامه‌های آموزشی و پژوهشی در مناطق به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع خواهد رسید. هزینه اجرای برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک از سرجمع اعتبارات ادارات کل بازرسی استان پرداخت خواهد شد. گواهی آموزشی دوره‌های برگزار شده در مناطق با امضای رئیس منطقه و مدیرکل توسعه منابع انسانی خواهد بود.
این دستورالعمل در 22 ماده و 9 تبصره در تاریخ ...... به تصویب رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18775

تاریخ تصویب : 1388/5/18

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.