×

لیست بهترین وکلای رفع اختلافات در خصوص صدور سند مالکیت معارض ایران

لیست-بهترین-وکلای-رفع-اختلافات-در-خصوص-صدور-سند-مالکیت-معارض-ایران

شناسه : 1553

به موجب قانون رسیدگی به اسناد معارض، زمانی که راجع به یک ملک یا حدود آن و یا حقوق ارتفاقی (مثل حق عبور از یک ملک) مربوط به آن دو سند صادر شده باشد، به سند دومی سند معارض گفته می شود و سند اولی معتبر است مگر آنکه دارنده سند معارض با طرح دعوا در دادگاه، حکم ابطال سند اولی را دریافت نماید.

به موجب قانون رسیدگی به اسناد معارض، زمانی که راجع به یک ملک یا حدود آن و یا حقوق ارتفاقی (مثل حق عبور از یک ملک) مربوط به آن دو سند صادر شده باشد، به سند دومی سند معارض گفته می شود و سند اولی معتبر است مگر آنکه دارنده سند معارض با طرح دعوا در دادگاه، حکم ابطال سند اولی را دریافت نماید.

بنابراین انواع تعارض در سند مالکیت به قرار زیر می باشد:

تعارض دو سند در اصل ملک: این تعارض زمانی پیش می آید که نسبت به ملکی تماما و یا نسبت به بخشی از آن، دو سند مالکیت به دو تاریخ که یکی زودتر از دیگری است صادر شده باشد.

تعارض دو سند در حدود یک ملک: منظور از تعارض در حدود ملک، تعارض در مختصات ملک می باشد.

تعارض دو سند در حقوق ارتفاقی یک ملک: برای مثال در صورتی که در سند مالکیت ملکی حقی از ملک مجاور برای آن قائل شده باشند مثل حق عبور با حق مجرا و غیره ولی مالک و دارنده ی سند مالکیت ملک مجاور این حق را برای ملک مذکور قائل نباشد در این صورت تعارض حقوق رخ داده است است.

دارنده سند معارض چه کند؟

همانطور که گفته شد در تعارض میان دو سند مالکیت، اصل بر این‌ است که سندی که ابتدا صادر شده معتبر و سند دومی، معارض و نامعتبر می باشد. اما دارنده سند مالکیت می تواند به کمک وکیل ثبتی دعوای ابطال سند اولیه را مطرح کند.

در این صورت چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که به او ابلاغ شده است؛ در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوی را از دادگاه صالح در این مدت تقدیم نکند، اداره ثبت باطل بودن سند مالکیت معارض را در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد کرد.

مراجع صالح جهت احراز سند مالکیت معارض

طبق بند۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلا یا بعضا با هیئت نظارت و حل اختلاف است. خواه تعارض نسبت به اصل ملک، یا نسبت به حدود وحقوق ارتفاقی آن باشد.

این امر به معنی ابطال سند معارض نیست بلکه احراز وجود تعارض در صدور اسناد مالکیت بوده است و ابطال اسناد معارض در صلاحیت دادگاه است نه هیأت نظارت یا اداره ثبت اسناد و املاک به  شرطی که در مهلت قانونی اقدام به طرح دعوای ابطال سند معارض یا احراز صحت سند شده باشد.

مهلت طرح دعوا و دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت معارض

همانطور که در بالا اشاره شد، رسیدگی به اشتباهات و اختلافات ثبتی و اسناد مالکیت معارض، احراز وقوع تعارض در صدور اسناد، به عهده هیئت نظارت شورای عالی ثبت است.

بنابراین هر گونه تعارض در اسناد مالکیت، که کتبا به دارنده سند مالکیت معارض ابلاغ می شود، سپس بر مبنای آن دارنده سند اقدام به طرح دعوای ابطال سند معارض یا احراز صحت سند می نماید، باید جهت رسیدگی به آن در دادگاه محل وقوع ملک اقامه گردد و مهلت طرح دعوا برای آن دو ماه از تاریخ ابلاغ پیش بینی شده است.

بنابراین بعد از اقامه دعوا باید گواهی طرح دعوا از مرجع قضایی مربوطه اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم گردد و رسید اخذ شود.

نحوه رسیدگی به دعوای ابطال سند مالکیت معارض

دادگاه پس از رسیدگی طبق لایحه قانونی مذکور، حکم به ابطال سندی که مطابق مقررات قانون ثبت نباشد، صادر خواهد نمود. اعم از اینکه سند، مقدم الصدور یا موخرالصدور باشد.

چنانچه دارنده سند مالکیت معارض گواهی طرح دعوا را اخذ و به اداره ثبت تسلیم نکند بدین صورت عمل می شود.

دارنده سند مالکیت مقدم، گواهی عدم طرح دعوا را از مرجع صالح در مدت مزبور تقدیم اداره ثبت می نماید بطلان سند معارض را نسبت به تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید می‌نماید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

لیست بهترین وکلای رفع اختلافات در خصوص صدور سند مالکیت معارض ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.