×

لیست بهترین وکلای درخواست صدور سند مالکیت ایران

لیست-بهترین-وکلای-درخواست-صدور-سند-مالکیت-ایران

شناسه : 1483

از آن جایی که لازم است مالکیت ملک محفوظ بماند، تنظیم سند رسمی، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ به ویژه در مورد دعاوی که در دادگاه ها در خصوص املاک مطرح می شود، اسناد رسمی نقش بی بدیلی در اثبات ادعا ایفا می کنند.

از آن جایی که لازم است مالکیت ملک محفوظ بماند، تنظیم سند رسمی، از اهمیت فراوانی برخوردار است؛ به ویژه در مورد دعاوی که در دادگاه ها در خصوص املاک مطرح می شود، اسناد رسمی نقش بی بدیلی در اثبات ادعا ایفا می کنند.

به همین دلیل سامانه ای جهت درخواست سند مالکیت ایجاد شده است که با مراجعه به آن بتوان درخواست صدور سند مالکیت نمود.

سامانه ثبت الکترونیکی پذیرش درخواست صدور سند مالکیت www.sabtemelk.ir در جهت اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی به وجود آمده است و  هدف از ایجاد این سامانه دسترسی آسان متقاضیان جهت ارائه درخواست صدور سند مالکیت و اطلاع رسانی های بعدی آن است که متقاضیان می توانند با ارائه مدارک و مشخصات ملک خود برای دریافت سند رسمی اقدام کنند.

افراد واجد شرایط جهت درخواست صدور سند مالکیت

افراد واجد شرایط زیر، می توانند از طریق این سامانه درخواست صدور سند مالکیت نمایند:

الف) املاکی که متقاضی می تواند به استناد قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی تقاضای صدور سند مالکیت نماید به شرح زیر می باشد:

۱- اراضی کشاورزی، باغات و ساختمان هایی که دارای سابقه ثبت، به نام اشخاص است و متقاضی همه یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری نموده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.

۲- املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات او در محل مجزا شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی یا فوت مالک رسمی و یا ورثه، موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.

۳- املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده و موفق به اخذ سند مالکیت اعیانی نشده است.

ب) اراضی و املاکی که مشمول قانون مذکور نمی باشند عبارت است از:

۱- اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت و موسسات دولتی

۲- اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت است.

۳- املاک فاقد بنا، اعم از اینکه محصور یا غیر محصور باشد.

۴- اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و امکان دسترسی به وی جهت تنظیم سند رسمی وجود دارد.

۵- اراضی و املاکی که مالک رسمی آن فوت نموده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک، به ورثه دسترسی داشته و امکان انتقال رسمی ملک از طریق دفتر اسناد رسمی وجود دارد.

لیست بهترین وکلای درخواست صدور سند مالکیت ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.