×

لیست بهترین وکلای تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران ایران

لیست-بهترین-وکلای-تبانی-و-اجتماع-علیه-جمهوری-اسلامی-ایران-ایران

شناسه : 1630

اعمال مجرمانه ای هستند که ارتکاب انها باعث ایجاد هرج و مرج و ایجاد اغتشاش در نظم داخلی کشور می شود.این جرایم در قانون مجازات ایران تحت عنوان جرم محاربه، بغی و افساد فی الارض که در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و جرایم علیه امنیت ملی که در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1357 و مواردی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اورده شده است.جرایم علیه امنیت به دو دسته جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم علیه امنیت خارجی تقسیم می شوند.

اعمال مجرمانه ای هستند که ارتکاب انها باعث ایجاد هرج و مرج و ایجاد اغتشاش در نظم داخلی کشور می شود.این جرایم در قانون مجازات ایران تحت عنوان جرم محاربه، بغی و افساد فی الارض که در کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و جرایم علیه امنیت ملی که در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1357 و مواردی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح اورده شده است.جرایم علیه امنیت به دو دسته جرایم علیه امنیت داخلی و جرایم علیه امنیت خارجی تقسیم می شوند.

جرایم علیه امنیت ملی

1- محاربه

2- بغی و افساد فی الارض

3- تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور

4- تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام

5- جاسوسی و جرایم وابسته به ان

6- تحریک

7- تهدید به بهب گذاری وسایل نقلیه

8- همکاری با دول خارجی متخاصم

9- تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی

در این مطلب در مورد تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی صحبت می کنیم.

تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران

تبانی علیه امنیت از جمله جرایم مانع محسوب می‌شود و به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم شدیدتر علیه امنیت ملی کشور، جرم‌انگاری شده است.

در بزه تبانی و اجتماع دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرم ضد امنیتی شرط نخست برای احراز بزه، وجود اصل تبانی و اجتماع و مواضعه بین دو نفر یا بیشتر می‌باشد.

قانون مجازات اسلامی در فصل شانزدهم و ماده ۶۱۰ در ارتباط با اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم می‌گوید:

ماده ۶۱۰ – هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی برضد امنیت داخلی یا خارجی مرتکب شوند یا وسائل ارتکاب آن رافراهم نمایند درصورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

شروط لازم برای انطباق عمل ارتکابی با ماده ۶۱۰ :

•    دو نفر یا بیشتر با یکدیگر اجتماع و تبانی کنند.

•    از این اجتماع و تبانی قصد ارتکاب جرم یا فراهم کردن وسائل ارتکاب جرم را داشته باشند.

•    ارتکاب جرم یا جرائم ناشی از اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد.

همچنین در ماده ۶۱۱ آمده است:

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی کنند که علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام کنند و مقدمات اجرایی را هم تدارک دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهند شد

شرایط تخفیف مجازات

ماده 22 - دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدانده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتند از :

1 - گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

2 - اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء ومعاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد .

3 - اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل - رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم .

4 - اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .

5 - وضع خاص متهم یا سابقه او0

6 - اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .

تبصره 1 - دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را درحکم صریحا" قید کند .

تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند .

تبصره 3 - چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده درمواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمیتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .

ماده 23 - در جرائمی که با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حکم موقوف میگردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشته مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هریک از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و مجازات موکول به گذشت تمام کسانی که شکایت کرده اند است .

تبصره - حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف میگردد .

ماده 24 - عفو یا تخفیف مجازات محکومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه بامقام رهبری است .

لیست بهترین وکلای تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد
مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.