×

لیست بهترین وکلای ابطال اجرائیه ایران

لیست-بهترین-وکلای-ابطال-اجرائیه-ایران

شناسه : 1620

ابطال اجرائیه

تعریف اجرائیه

اجرائیه برگه ای است که به درخواست فرد ذینفع یا شاکی، به منظور آگاهی کسی که اجرا علیه اوست، از طرف اجراء دادگستری یا ثبت ابلاغ و پس از مهلت مقرر، حکم اجرائیه انجام می شود. در واقع اجرائیه فرم چاپی است که برای اجرای حکم صادر شده و توسط آن الزام محکوم به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده است به او تذکر داده می شود تا در مهلت مشخص آن را اجرا کند.

در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد، نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده و به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.

برطبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای هر حکم قطعی قابل اجرای مدنی باید به موجب اجرائیه باشد. اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد به جز مواردی که جز استثنائات هستند.

تعریف ابطال حکم اجرائیه

در صورت پیروزی خواهان در دادگاه و صدور رای و اجرائیه در دادگاه، خوانده برای جلوگیری ازاجرای اجرائیه که توسط قاضی واحد اجرای احکام مدنی انجام می شود، می تواند دادخواست ابطال اجرائیه را مطرح کند.

ابطال اجرائیه دادگاه

ابطال اجرائیه به کمک وکیل بانکی، وکیل تجاری و ... در موارد مربوط به معنای باطل نمودن، فسخ کردن و لغو حکم اجرائیه می باشد. محکوم علیه یا شخص ثالث در صورتیکه به رای صادره معترض باشند و احتمال دهند خطا و اشتباهی در روند بررسی پرونده و صدور حکم رخ داده، می توانند جهت ابطال اجرائیه اقدام کنند.

برای اجرای حکم های قضایی کسی که حکم به سود وی صادر شده باشد باید درخواست صدور اجرائیه کند. یعنی وقتی حکم صادر شد خود به خود اجرا نمی‌شود بلکه کسی که رای به سود او داده شده باشد باید اجرای آن را تقاضا کرده و به دنبال آن اجرائیه صادر می شود.

شرایط و موارد ابطال اجرائیه دادگاه

بعضی از رایج ترین موارد ابطال اجرائیه دادگاه به شرح زیر اند:

ابطال اجرائیه تاجران ورشکسته

تاجران ورشکسته می توانند با تصفیه دیون و یا انعقاد قرارداد ارفاقی، در جهت ابطال اجرائیه اقدام نمایند.

ابطال اجرائیه با آدرس اشتباه

اجرائیه ابلاغ شده با آدرس اشتباه، قابل ابطال است.

ابطال اجرائیه دستور موقت

اگر تا مدت ده روز پس از صدور حکم از سوی دادگاه، خواهان اقامه دستور اصلی دعوا نکند، محکوم علیه می تواند خواستار ابطال اجرائیه دادگاه در مورد دستور موقت شود.

ابطال اجرائیه تامین خواسته

در صورتی که خواهان دعوی اصلی را اقامه نکند و خوانده نسبت به پرداخت بدهی اقدام کند، ابطال اجرائیه دادگاه می تواند رخ دهد.

ابطال اجرائیه ثالث

شخص ثالث می تواند در شرایطی ابطال اجرائیه را تقاضا کند:

اجرائیه صادر شده باشد ولی هنوز تجدید نظرخواهی انجام نشده باشد.

رای قطعی باشد و شخص ثالث در دادرسی که منتهی به صدور حکم نهایی شده است، حضور نداشته باشد.

لیست بهترین وکلای ابطال اجرائیه ایران صفحه 1، تعداد 20 وکیل یافت شد

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.