×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند «ط» تبصره 9 قانون سال 1379 کل کشور


مقررات تاسیس موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی جزء (2) بند (الف ) و بندهای (ب) ، (ج) و (هـ) تبصره 4 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه تصویبنامه شماره 14659 ت 23112 هـ مورخ 1379 4 15


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره 36 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه در خصوص تعیین نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در هیات حمایت از صنایع


تصویب نامه در خصوص هزینه خارج از شمول شرکتهای دولتی


مصوبه شورای عالی شهر سازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرستان بوکان


آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره 27 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


آئین نامه اجرائی (ب) تبصره (32) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


عبارت « به ترتیب اولویت » از ماده 2 تصویب نامه شماره 501 ت 22713 هـ مورخ 20 1 1379 ( موضوع آیین نامه اجرایی بند 2 تبصره 24 قانون بودجه سال 1379 کل کشور ) حذف می شود


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند 2 تبصره 24 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند «ط» تبصره 3 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصویبنامه در خصوص بند (م) تبصره 5 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی


قانون تجدید نظر در مقاوله نامه های بین المللی حمل بار و مسافر توسط راه آهن


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون گمرکی حمل و نقل بین المللی کالا در جاده ها


عدم حضور و سکوت خوانده در برابر ادعای خواهان اماره قضائی بر قبول ادعای مطروحه تلقی می گردد