×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده چهارم قانون مرور زمان


قانون اصلاح ماده نهم قانون سجل احوال


قانون راجع به اجرای ماده 40 قانون استخدام کشوری


قانون ماده الحاقیه به قانون محاکمات جزایی


قانون راجع به دیوان محاسبات


قانون راجع به فروش خالصجات و قرضه های فلاحتی و صنعتی


قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها


قانون مالیات بر عایدات و حق تمبر


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهاد وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


قانون اصلاح قسمتی از مواد قانون استخدام قضات


قانون اصلاح مواد 207 الی 214 قانون مجازات عمومی


قانون تصویب قرارداد تعریف تجاوز


قانون الحاق ماده 227 مکرر به قانون مجازات عمومی


قانون اصلاح قانون تذکره


قانون اصلاح مواد 435 - 436 و 464 قانون اصول محاکمات جزائی


قانون راجع به اطبای خارجی


قانون مجازات صادرکنندگان چک بدون محل


قانون اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهاد وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه


قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود قرارداد امتیازی که از طرف دولت شاهنشاهی ایران به شرکت نفت انگلیس و ایران محدود در 29 آوریل 1933 اعطا گردیده است


قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی و صنعتی سهامی