×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

قانون تشکیل صندوق امداد روستاییان


قانون الحاق ایران به کنوانسیون حمایت میراث فرهنگی و طبیعی جهان


قانون اصلاح قانون خدمات اجتماعی زنان


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون تاسیس کمیسیون بین المللی پرورش کرم ابریشم


قانون اصلاح قانون استخدام پزشکان


قانون موافقتنامه همکاری فرهنگی و علمی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال


قانون اصلاح قانون سازمان ملی پیشاهنگی ایران


قانون احتساب دوره خدمت سپاهیگری جز سوابق خدمت دولتی


قانون موافقتنامه همکاری در امر تسلیحات بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فدرال آلمان


قانون اصلاح ماده 10 قانون گذرنامه


قانون یکنواخت ساختن بهای فروش فرآورده های نفتی به شرکتهای هواپیمائی ایران


قانون اضافه شدن یک تبصره به قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی


قانون ادامه اجرای مقررات سازمان صنایع نظامی و سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی


موافقت نامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس


موافقتنامه مالی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سنگال


موافقتنامه مالی منعقده بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری فرانسه


موافقتنامه اعتبار بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


موافقتنامه بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی مغرب


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک سودان


موافقتنامه اعتبار بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری دمکراتیک سودان