×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.

ابلاغ دستورالعمل مربوط به بررسی ونگهداری اسناد وپیمانها و قرار دادها وگزارشات پیمانکاران ومشاوران


درج اطلاعات مربوط به قرار دادها وپیمانهای پروژه های مربوط به طرحهای عمرانی


مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها


راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب وحفاظت وایمنی تاسیسات


نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب ومراقبت بهداشتی وکنترل سلامت آنان


موازین فنی ورزشگاههای کشور


بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی ومهندسان مشاور در مورد صرفه جوئی در انرژی


نشریه شماره 131 دفتر تحقیقات ومعیارهای فنی


مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( تجدید نظر اول )


مجموعه نقشه های تیپ مخازن آب زمینی


تصویبنامه هیات وزیران در مورد اصلاح آئین نامه تعیین برنده مناقصه


میزان درصد حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور


اعتبارات مربوط به بازسازی مندرج در پیوست قانون بودجه سال 1368 کل کشور از شمول قانون محاسبات عمومی کشور خارج و


دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیمان


دستور العمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیمان برای دوره های سه ماهه سال 1371


اصلاح تصویبنامه شماره 108462 مورخ 1372 11 24 هیات وزیران


بخشنامه به دستگاههای اجرایی مهندسان مشاور و پیمانکاران در مورد اخذ عوارض از قراردادهای پیمانکاری


ضریب تعدیل حق الزحمه مربوط به 1372 1 1 به بعد مرحله اول و دوم تمام قرار دادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران ،حوزه نفوذ وتفصیلی شهرها


ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف مطالعات راههای اصلی ،فرعی و بهسازی راه


ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعات زیر سازی راه آهن