×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

رعایت تخفیف مجازات به لحاظ عدم سوءسابقه و وضع خاص متهمین


صورتجلسه تنظیمی از سوی اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی حکایتی از مبادرت و قیام تجدیدنظرخواه به نوازندگی درمجلس مختلط ندارد حکم محکومیت نقض و برائت وی صادر می شود


شروع به عملیات اجرایی جرم از ناحیه متهم تحقق نیافته به علت فقد ادله کافیه شرعیه تبرئه می شود


بزه آدم ربائی از جمله جرائم ارتکابی تجدیدنظرخواهان می باشد از بزه هائی نیست که با اعلام گذشت و رضایت شکات پیگرد قانونی و تعیین کیفر برای آن موقوف گردد


آدم ربائی از مصادیق ماده یک قانون تشدید ربایندگان اشخاص


در مورد آدم ربائی حکم مجازات قابل تعلیق نیست


آدم ربائی و تماس با زن اجنبیه موقع سوار کردن وی


عمل متهم در خصوص آدم ربائی منطبق است بر ذیل ماده 3 قانون تشدید


اقدامات و عملیات انجام شده تمهید و مقدمه برای سرقت بار ورق کامیون بوده ، در قضیه مطروحه ربودن و آدم ربائی مصداق ندارد


شرکت در ربودن والزام ربوده شده به امضاء رضایت نامه ازوی به عنف


آدم ربائی و شروع به هتک ناموس به عنف


شروع به آدم ربائی دختر با وسیله نقلیه موتوری به قصدهتک ناموس


از مصادیق مواد1و5 قانون تشدیدمجازات ربایندگان اشخاص


آدم ربائی و اخذ اموال آنان از مصادبق ماده یک قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص


ماده استنادی دادگاه بدوی به بند3 ماده 615 ق ت موجه نیست زیرا ماده مذکور ناظر به منازعه بوده در حالیکه در مانحن فیه منازعه ای صورت نگرفته و بزه انتسابی متهم به تبصره ماده 614 قانون مذکور انطباق دارد


دادگاه تجدیدنظرحق تشدید مجازات تعزیری مقرر در حکم دادگاه بدوی را ندارد


عنوان کردن عمل ارتکابی به عنوان قدرت نمایی با جاقو و تطبیق آن با ماده 617 ق 0م 0ا مبنی بر اشتباه بوده و عنوان صحیح عمل ، ایراد جرح عمدی با چاقو می باشد و مورد منطبق است با تبصره ماده 614 ق 0م 0ا


در خصوص اتهام متهم مبنی بر اخلال در نظم عمومی عمل انتسابی به متهم با موارد مذکور در ماده 2 لایحه قانونی راجع به مجازات حمل چاقو مطابقت نداشته و درگیری ساده بین نامبرده و شاکی است


با توجه به اینک در مورد تجدیدنظرخواه فعل یا عملی که دلالت بر اقدام نامبرده مبنی بر اخلال در نظم عمومی باشد ملاحظه نمی گردددر این خصوص رای محکومیت نقض و تبرئه می گردد


از مصادیق ماده 3 قانون راجع به مجازات حمل چاقو