×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

قانون الحاق یک تبصره به ماده 46 قانون خدمت وظیفه عمومی


قانون اصلاح بند ب ماده 112 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تمدید مدت تعیین شده در تبصره ذیل ماده 22 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 26 آذر ماه 1352 (2532 شاهنشاهی )


قانون اصلاح تبصره 2 ماده 2 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تعیین میزان حقوق بازنشستگی ، مستمری و وظیفه مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون اصلاح قسمت د ماده 15 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی و الحاق یک بند به قسمت د ماده مذکور


قانون حقوق وظیفه و مستمری محصلین مراکز آموزشی نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی سوئد


موضوع شکایت و خواسته ابطال تبصره 3 ماده 10 آئین نامه اجرائی قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی


اساسنامه شرکت سهامی جوجه کشی نارمک


اساسنامه صندوق تامین آموزش فرزندان کارگران


اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی


اساسنامه سازمان غله و قند و شکر و چای کشور


اساسنامه شرکت سهامی خدمات ماشینهای محاسب الکترونیکی


اساسنامه شرکت سهامی تاسیسات ساختمان


الحاق بند 9 به ماده 5 الحاقی به آیین نامه اجرایی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


اصلاح فصل پنجم آیین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


آئین نامه پرداخت حق صف به درجه داران کادر ثابت ژاندارمری موضوع قانون شمول اصلاح قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی به افسران و درجه داران ژاندارمری کشور مصوب بیست و سوم اردیبهشت ماه 1353


آئین نامه پرداخت حق فنی به درجه داران کادر ثابت نیروی زمینی شاهنشاهی (موضوع قانون اجازه پرداخت مزایای ویژه به افسران و درجه داران ارتش شاهنشاهی مصوب مرداد ماه 1352)


آئین نامه اجرائی قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط