×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

الحاق دو تبصره به ماده سه و ماده چهار آئین نامه معاملات شهرداری پایتخت


قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


قانون موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری ملت مجارستان


اصلاحیه موافقت نامه های همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مجارستان مورخ 10 مه 1965 و 10 آوریل 1968


قانون موافقتنامه همکاری فنی و علمی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری مردم مجارستان


قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی


قانون اصلاح قانون تعیین مصرف درآمد حاصل از بیمارستانها و باشگاه های ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره


تصویبنامه در خصوص تخصیص مبلغ ششصد هزار (600000 ) دلار از محل اعتبار ردیف 107004 قانون بودجه سال جاری به صندوق بین المللی توسعه کشاورزی


آئین نامه اجرائی ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ماده


آئین نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به صورت کاداستر و مقررات اجرائی آن موضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک


تصویبنامه در خصوص موارد افزایش یافته به قسمت «ب» تبصره 29 قانون بودجه سال 1379 کل کشور


قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی


قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان


آئین نامه اجرائی بند ب ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1378 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند «هـ» ماده 159 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند «ن» تبصره (10) قانون بودجه سال 1379 کل کشور