×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

اصلاح بند (6) ماده 27 آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی


قانون موافقتنامه معاضدت قضائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی آذربایجان


اصلاحیه تصویب نامه شماره 55327 ت 20486 ک مورخ 1377 10 01


قانون تعمیم قوانین مربوط به همسران و فرزندان آزادگان


تصویب نامه راجع به اصلاح جدول شماره (1) موضوع بند (الف) ماده (1) آئین نامه اجرائی قانون جبران و پیشگیری عوارض ناشی از خشکسالی


اصلاح تصویبنامه شماره 53409 ت 22288 هـ مورخ 1378 10 7


تصویب نامه در خصوص تامین اعتبار مطالبات سازمان تامین اجتماعی سازمان برنامه و بودجه


سهمیه ارزی ماموریت خارج از کشور کارکنان دستگاه های اجرائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به قیمت فروش داروهای دامی تولیدی کارخانه های داخلی


تصویبنامه راجع به تعرفه ضد عفونی فرآورده های گیاهی و کشتی ها و سیلو های محتوی فرآورده های گیاهی


آئین نامه اجرائی بند «د» تبصره (17) قانون بودجه سال 1378 کل کشور


آئین نامه اجرائی ماده 18 قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران (1310)(اصلاحیه اسفند ماه 1352)


الحاق بند 9 به ماده 5 الحاقی به آئین نامه اجرائی قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


اصلاح فصل پنجم آئین نامه معاشهای نیروهای مسلح شاهنشاهی


اصلاح آئین نامه هیات تشخیص


لغو ماده 19 آئین نامه قانون اوقاف


اصلاح مواد 11 و 17 آئین نامه اجرائی کانون اصلاح و تربیت


آئین نامه ومقررات حفاظت در مقابل خطر پرتوهای یونساز


اصلاح بعضی از مواد آئین نامه رسیدگی به شکایات استخدامی موضوع تبصره 2 ماده 62 قانون استخدام کشوری