×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


قانون مربوط به اراضی ساحلی


قانون تاسیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


قانون اساسنامه دانشسرای عالی (تربیت معلم و تحقیقات تربیتی )


قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی


قانون انحلال بنگاه خالصجات


قانون اصلاح بعضی از مواد قانون نظام پزشکی


قانون تشکیل و اختیارات هیات امنا دانشگاه تهران


قانون اصلاح مواد 93 تا 96 و اصلاح بند 9 از ماده 98 قانون مجازات عمومی


قانون تشکیل سازمان تلویزیون ملی ایران


قانون تشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران


قانون تکمیل و توسعه کارخانجات سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای انتظامی


قانون اصلاح موادی از قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


پس از صدور حکم بر لزوم تعمیرات اساسی از طرف موجر و صدور اجرائیه ، قرار توقیف عملیات اجرائی وجهه قانونی ندارد


قانون برنامه عمرانی سوم کشور


قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی


قانون کتاب های درسی و اساسنامه سازمان کتاب های درسی ایران


قانون پرداخت وام برای توسعه و بهبود دامپروری


قانون وصول بهای آب سازمانها و شرکتهای تابع وزارت آب و برق


قانون ضمیمه شدن ادارات پلیس انتظامی راه آهن و هواپیمایی کشوری و اداره انتظامی و نگهبانی گمرکات به شهربانی کل کشور