×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

لایحه قانونی راجع به لغو لایحه قانونی اخذ عوارض از وسایل نقلیه جاده ای مسافری و باری خارجی


لایحه قانونی راجع به الغاء معاملات مربوط به اراضی قراء همه سین و چشمه هاشم خانی


لایحه قانونی نحوه وثیقه اراضی و باغات و حقابه هائیکه در اجرای قوانین اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده است


لایحه قانونی راجع به اضافه کار کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی


قانون بودجه سال 1359


لایحه قانونی راجع به استفاده دفتر تبلیغات امام خمینی از اتومبیل های دولتی


لایحه قانونی اساسنامه بنیاد مستضعفان


لایحه قانونی اصلاح اساسنامه سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران


لایحه قانونی راجع به تحویل دوفقره لوازم مربوط بشرکت آمریکائی ایرونوترونیک اورسیز سرویس بشرکت مخابرات ایران


لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده


لایحه قانونی راجع به آماده بخدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است


لایحه قانونی راجع به نحوه چاپ اسناد و اوراق بهادار دولتی با آرم جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مصوب 1358 6 7 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به برقراری حقوق وظیفه درباره همسر مرحوم دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه اسبق


لایحه قانونی راجع به تبدیل شرکت سهامی خاص کشاورزی و دامپروری شاه مزرعه بشرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش


لایحه قانونی مربوط به برقراری حقوق بازنشستگی در مورد مستخدمین شاغل یا بازنشسته و عائله آنان که بموجب لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب7 6 58 از خدمت منفصل یا محروم از دریافت حقوق شده یا میشوند


لایحه قانونی راجع به واگذاری اراضی و خانه های ساخته شده واقع در باقر آباد تنباکوئی بلوک غار به پرسنل یا بازنشسته سازمان صنایع دفاع ملی


لایحه قانونی تعیین تعطیلات رسمی کشور


لایحه قانونی راجع به تعویق تاریخ بازنشتگی دونفر از کارمندان ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی راجع به واگذاری کلوپ تنیس استقلال به ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران