×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف مشاغل آزاد


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون ادامه استفاده خانواده افرادی که ساکن خانه های سازمانی بوده و شهید ، جانباز ، اسیر و مفقودالاثر شده اند


آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور


ضوابط تعیین حداقل شمول خدمات پزشکی و داوری مورد تعهد بیمه خدمات درمانی


تصویبنامه در مورد ترخیص کلیه کالاهایی که به نمایشگاه بین المللی تولیدات کشورهای عضو اکو وارد می شوند


آئین نامه اجرائی تبصره 51 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 45 اصلاحی قانون بودجه سال 1343 کل کشور


اصلاح تصویبنامه حق ثبت نام داوطلبان آزمون ورودی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


آئین نامه اجرائی تبصره 43 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (2) تبصره (11) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند «ز» تبصره ( 29 ) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


تصویبنامه راجع به ورود به کشور یا خروج از آن طریق فرودگاههای بوشهر و رشت


تصویبنامه راجع به تعیین نماینده ویژه رییس جمهور برای تعیین سهم هر یک از دستگاههای اجرایی از اعتبار ردیف 503224


آئین نامه اجرائی بند (الف) ماده (43) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در مورد حمایت مناسب از روند افزایش صادرات غیر نفتی


آئین نامه اجرائی بند (ب) تبصره 7 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره 3 قانون بودجه سال 1374 کل کشور


آئین نامه اجرائی تبصره (44) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی صدور رواید اتباع خارجی در مناطق آزاد