×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران


اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره


اصلاح اساسنامه شرکت سهامی خاص خدمات حمایتی کشاورزی


اصلاح تصویبنامه اهداف و وظایف تفصیلی وزارتخانه های کشاورزی وجهادسازندگی


اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند ل تبصره 13 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


اصلاح ضوابط ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


اصلاحیه آئین نامه اجرائی ردیف 3 بند هـ تبصره 29 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


اساسنامه بنیاد تعاون بسیج


مصوبه شورای عالی اداری در مورد سازمان هواپیمائی کشوری و شرکت فرودگاههای کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی بند «د»تبصره (25)قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع


الحاق ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاری اماکن و میادین و غرفه توزیع میوه مصوب 1358 10 5


اصلاح آئین نامه اجرائی تبصره (30) قانون بودجه سال 1374 کل کشور


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری


آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی


وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مستخدم دولت به پرداخت جریمه یا خسارت یا هرگونه وجهی به فرض ارتکاب خطا یا اشتباه در تنظیم اوراق دولتی منوط به حکم صریح مقنن و یا مرجع صلاحیتدار قانونی است


ابطال بخشنامه شماره 12084 12 مورخ 1378 12 8 معاون آموزشی دانشگاه امیرکبیر درمورد نحوه تغییر وضعیت استخدامی و ارتقاء اعضای هیات علمی


فرزندان پدر ومادری که فوت نموده اند میتوانند از دو حقوق وظیفه استفاده نمایند


ابطال صورتجلسه مورخ 1376 11 26کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی فرخ شهر


آئین نامه اجرائی بند (ح ) تبصره (9) قانون بودجه سال 1380کل کشور