×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125543253 در تماس باشید.

اتهام فروش مال غیرمحتاج به دلیل است


وروداتهام فروش مال غیر وکلاهبرداری مستلزم دلیل است


انتقال مال غیر و کلاهبرداری


فروش ملک باقراردادعادی به شخصی وانتقال آن باقرارداددیگری به شخصی دیگرازمصادیق انتقال مال غیراست ودادگاه ضمن صدورحکم بر مجازات کیفری نمیتواندحکم به ردمال به مالک آن وبی اعتباری قرارداد ثانونی صادرمینماید


درصورتی که حکم ورشکستگی تاجر صادرنشده باشد نمیتوان بصرف اینکه تاجرمزبور عملا متوقف بوده حکم بمحکومیت جزائی داد


اگرتاجربتواند بوسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود راایفا نماید چنین تاجری متوقف شناخته نمیشود


عدم ضرورت اعلام موجودی درخصوص مواداولیه موردنیازشرکتهای تولیدی


نسخه پیچی اشتباه و دخالت غیرمجاز در امور داروئی


جعل نسخه پزشک و دخالت غیر مجاز در امور دارویی


احداث درمانگاه غیرمجاز


دخالت غیرمجاز در امور پزشکی


دخالت غیرمجاز در امورپزشکی


دخالت غیرمجاز در امر عینک فروشی طبی


آئین نامه معاملات دولتی


قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون کار مصوب 1337


قانون دریائی


قانون نوسازی و عمران شهری


آئین نامه معاملات شهرداری تهران


قانون شهرداری