×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

قتلی که بااسلحه دولتی صورت گرفته است اگرحمل اسلحه مجازباشد، مشمول مقررات تعددجرم نیست


واردکردن اشیاءخارجی بوسیله اشخاص دائم السفر،حداقل برای یکباردرحکم مسافرین عادی بوده ومشمول معافیهای قانونی است


هرچندماده 8 قانون مجازات مرتکبین قاچاق موعدتقدیم دادخواست برائت راپس ازپرداخت جریمه قانونی مقررداشته ولی درصورتی که بعدازتقدیم دادخواست ودرخلال طرح دعوی ،درمرحله بدوی جریمه پرداخت شوددراینصورت نیزدادخواست قابل رسیدگی است


تدلیس مامور در امرخرید و فروش برای دولت ، عنوان اختلاس ندارد و رسیدگی به آن در صلاحیت دیوان کیفر نیست


رسیدگی به جرم حمله و مقاومت نسبت به مامورین دولتی که بصورت غیرمسلحانه صورت بگیرد ، درصلاحیت دادگستری است


اساسنامه شرکت سهامی هواپیمایی ملی ایران


صلاحیت محاکم نظامی نسبت به اتهامات افسران وافرادوهمردیفان آنهاموقعی است که درقانون دادرسی ارتش تعیین تکلیف ومجازاتی مقررشده باشدوالارسیدگی به موضوع اتهام در صلاحیت محاکم عمومی است


رسیدگی به اتهام تبلیغ مرام اشتراکی درصلاحیت دادگاههای نظامی نبوده و کماکان درصلاحیت دادگستری می باشد


گرانفروشی دارو ، در صلاحیت دادگاههای کیفرگرانفروشان نیست و منطبق با تبصره 2 از ماده 5 مقررات پزشکی و داروئی میباشد


حکم صادره دررسیدگی به واخواهی


اقدام به راندن ماشین دارای نقص مکانیکی ونداشتن پروانه رانندگی لازم که منتهی به واژگون شدن ماشین ومرگ کمک راننده بشودازمصادیق مادتین 1و2قانون تشدیدمجازات رانندگان است


اگر بعد از اعلام گذشت شاکی خصوصی احراز شود که شاکی به علت همان صدمات وارده قبلی دچار نقص عضو شده گذشت وی شامل عوارض اخیر اخیر نمی گردد


چک بلامحل - شخصیت حقوقی - مسئولیت تضامنی


فروش مال غیر - دعوی ابطال سندرسمی انتقال


در مواردی که متهم ، به استناد ماده 13 و ماده 6 قانون صدور چک محکوم می گردد، هر دو مجازات تواما قابل اجراست


دیه مثله کردن میت - شاکی خصوصی


اتخاذ تصمیم قضائی در مورد پرونده کیفری با مقام قضائی است که پرونده در دادگاه مذکور قرار دارد


درمواردی که ازطرف اولیای دم می بایستی فاضله دیه به قاتل پرداخت گردد انتخاب نوع دیه نیز با خود آنان می باشد


ارکان بزه ارتشاومجازات راشی


احراز زنای بعنف باستنادادله موجودونقض حکم بدوی بعلت عدم ذکردلیل