×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

تایید انتخاب رییس دانشگاه هرمزگان


انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی


تایید انتخاب رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـدرمانی بیرجند


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ترکیب اعضای ستاد برنامه ریزی تحول اداری


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شرکت سهامی مزرعه نمونه ارتش


آئین نامه داخلی شورای عالی اداری


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص انتزاع فعالیتهای مربوط به روسازی و زیرسازی خطوط راه آهن از شرکت سهامی راه آهن


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص الحاق یک بند به مصوبه شماره 450 14 مورخ 16 12 78 موضوع ادغام سازمان امور اداری واستخدامی کشور و سازمان برنامه وبودجه


آئین نامه اجرائی بند(د)تبصره (34) قانون بودجه سال 1379 کل کشور


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار راجع به داروهای وارداتی


عضویت وزیر صنایع در شورای عالی اطلاع رسانی


انتخابات نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت نظارت بر مطبوعات


سیاستهای راهبردی اسلامی شدن مراکز آموزشی


تصویب نامه در خصوص تشکیل کمیته ای به منظور اعمال مدیریت مصرف آب در شرایط دوره بحرانی در تهران


تصویب نامه درخصوص حق pqحضور وزارت کار وامور اجتماعی درجلسه اعضای هیاتهای تشخیص وحل اختلاف


تصویب نامه راجع به تعیین تعرفه انجام آزمایش ومعاینه وسایل نقلیه موتوری از نظر میزان آلاینده های هوا و صدا


تصویب نامه راجع به ادغام روستاهای فردوس ،عبدآباد،خاوه ،عباس آباد فردوس وتبدیل آنهابه شهر فردوسیه


اصلاح ماده 2 موافقتنامه اعتبار بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان


قانون اصلاح مقررات مربوط به تحصیل افسران و همافران و درجه داران و محصلین در نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون تقلیل حقوق گمرکی ساختمانهای پیش ساخته