×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

قبول عرضحال شخص ثالث اگرچه درمرحله استینافی جائزاست ولی باتردیددر قبول ورودجریان انداختن آن موجب نقض حکم خواهدگردید


شخصی که در دعوی اصلی از احد متداعیین وکالت داشته است نمیتواند بر حکم محکمه بعنوان شخص ثالث اعتراضی کند


اگرشخص ثالثی که برحکم اعتراضی نموده درموعدمقررحاضرنشودبه تقاضای طرف عرضحال اوابطال می شود


به اعتراض محکوم علیه نسبت به حکم غیابی واعتراض شخص ثالث نسبت به این حکم ،بایدتواما رسیدگی شود


اعتراض شخص ثالث موجب توقیف اجراءحکم نیست


اصلاحیه ماده یک وتبصره ماده یک آئین نامه اجرایی قانون استخدام قضات مصوب 1379


قانون الحاق یک تبصره به ماده 69 و اصلاح ماده 70 قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی


قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به پروتکل سومین تمدید کنوانسیون 1971 تجارت گندم


قانون موافقتنامه همکاری اقتصادی و فنی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری تونس


اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای آموزشی و پژوهشی شاغل وبازنشسته موسسه عالی علمی دولتی


قانون موافقتنامه حمل و نقل بین المللی از طریق جاده ها بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی رومانی


اساسنامه شرکت ملی گاز ایران


اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی


اصلاح مواد 19 آیین نامه اصلاحی فوق العاده سختی خدمت کادر تخصصی نیروی هوایی شاهنشاهی


قانون اجرای احکام مدنی


آئین نامه موضوع ماده 101 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به تمدید معافیت مالیاتی


قانون نحوه اداره بانک اعتبارات صنعتی و چگونگی استفاده از وجوه حاصل از فروش سهام


قانون الحاق 6 تبصره به ماده 100 قانون شهرداری


قانون انحلال سازمان تربیت بدنی ایران و واگذاری وظایف آن


قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال