×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

تصویبنامه هیات وزیران در خصوص ضریب حقوق قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


تصویب نامه هیات وزیران در خصوص تعیین ضریب حقوق قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


آئین نامه تعیین گروههای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقاء گروه قضات


تصویبنامه مورخه 1373 02 24 هیات وزیران راجع به فوق العاده شغل قضات


تصویب نامه مورخ 1372 12 18 هیات وزیران راجع به افزایش فوق العاده شغل قضات


آئین نامه فوق العاده شغل قضات


بخشنامه مبنی بر مراقبت قضات در حسن جریان امور دفتری


بخشنامه مبنی بر ابلاغ وقت به حاضرین در جلسه دادرسی


بخشنامه مبنی بر لزوم بررسی پرونده قبل از جلسه دادرسی و تهیه خلاصه ای از آن


بخشنامه مبنی بر لزوم مطالعه قبلی پرونده و اخذ تصمیم


بخشنامه مبنی بر لزوم مطالعه پرونده قبل از جلسه


دستورالعمل اجرائی آموزش ضمن خدمت قضات


آئین نامه اجرائی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی


قانون تامین اعتبارات مورد نیاز جبران خسارات وارده به مناطق حادثه دیده کشور


قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76


تفسیر قانونی در خصوص تبصره ماده (6) قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب 1366 10 27


قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر


قانون پروتکل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی


قانون موافقت نامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین