×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

نداشتن دفتر تجارتی سالب وصف تاجر بودن نیست


التزام به بیع ، خیار شرط نیست


بدون رضایت مشروط له ثالث ،نمی توان اجرای شرط راموقوف کرد


تنظیم سند رسمی معامله غیرمنقول ،ازلوازم عرفی عقداست


قرارداد،طرفین وقائم مقام قانونی آنها را ملتزم می کند


اگرقرارداد حاوی عقود متعدد باشد،هر یک از آنها مستقلا قابل مطالبه است


اجرای آثارعقد منوط به احراز وقوع عقداست


قرارداد کتبی دلیل منحصروجود قراردادنیست


وقوف طرفین به عوضین معامله ،کافی برای معلوم بودن مورد معامله است


اگرمشخصات واقعی مورد معامله بامشخصات اعلامی متفاوت باشد،شرط معین بودن معامله موجود نخواهد بود


شخص ممکن است همزمان به عنوان اصیل و وکیل اقدام به معامله کند ولو صراحتا به این امرتصریح نکند


در صورت طرح ادعای عدم اهلیت ازسوی طرف دعوی ،دادگاه مکلف است به این ادعارسیدگی کند


لازم نیست قبول ازطریق امضاءباشد


ایجاب زمانی قاطع است که به صرف قبول آن ،عقد منعقد شود


مدعی صوری بودن قراردادبایدآن رااثبات کند


باید آنچه اراده شده باآنچه در خارج وجود دارد موافق باشدوالا معامله باطل است


توافق اراده برخلاف قواعدامری ،باطل است


قصدواقعی طرفین معتبر است نه الفاظ ظاهری قرارداد


متولی حق نداردبرخلاف وقفنامه تولیت رابه شخص دیگری تفویض کند


متولی حق ندارددرعین موقوفه ،اعیانی برای خود احداث کند