×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

درمحکمه استیناف بایدجلسه رسیدگی تعیین وبطرفین اخطارشود


بایدوقت محاکمه تعیین وبطرفین اعلام شود


اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و4 و 19 دیوان عدالت اداری


چنانچه ثمن ازطریق چک پرداخت وطرفین توافق کرده باشند درصورت برگشت چک قرادادمنفسخ می گردداین شرط معتبراست وانتقال چک به شخص ثالث خللی به شرط مذکورواردنمی سازد


چنانچه پیمانکارقبل ازخلع ید حق خود رانسبت به اعتراض به تصمیم کارفرمادرزمینه خلع یداسقاط نموده باشداین تعهدمعتبراست


طبق سیره جاریه با فوت متولی سابق که اکبر اولاد بوده امرتولیت قهرا به تجدیدنظرخواه که اکبراولاد ذکور می باشد می رسد


چنانچه مفادسندمویدوقف نباشد بعنوان وقفنامه موردقبول نمیشود


اعمال ماده 2 آئین نامه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات موقوفه ناظر به موردی است که اصل وقفیت محل نزاع نباشد


اعتراض احدازمتولیان به تنهایی قابل طرح و رسیدگی نیست


سلامت عقلی واقف در زمان ایقاف مشخص نیست


عدم تحقیق دراورع واوثق بودن متولیان موجب نقض دادنامه است


لازم است ازکلیه کسانی که مدعی تولیت شده اند دعوت ونظرخواهی بعمل آید


در وضع موجود عمل به وقفنامه مورخ 1269 مشکل است


اگرزوجه حاضر به تمیکن باشد،درخواست ازدواج مجددزوج مردود است


اگرزوجه حاضر به تمکین نبوده وبرای طلاق هم حاضربه انصراف ازمهریه نباشد،درخواست ازدواج مجدد زوج قانونی است


در صورتی که زوج قدرت پرداخت مهریه را نداشته باشد وزوجه هم تمکین نکند درخواست ازدواج مجدد زوج بایدپذیرفته شود


دردعوی مربوط به ازدواج مجدد،دادگاه برای احرازقدرت مالی زوج بایدرسیدگی کافی انجام دهد


برای درخواست ازدواج مجدد نقص تحقیقات در خصوص توانایی مالی پرداخت نفقه ازموجبات نقض رای مربوط به رددعوی است


ازدواج مجدد احتیاج به اجازه دادگاه ندارد


در صورت تمکن مالی ازدواج مجدد حق شرعی زوج است