×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.

اگرصیغه طلاق درحالی که زوجه در عادت ماهانه باشدجاری شودباطل است


در کلیه رسیدگیهای پرونده مشاور دادگاه باید صورتجلسه راامضاء نماید


دردعوی استردادجهیزیه دادگاه رسیدگی کافی درمورداقلام مورددرخواست بایدانجام دهد


نحله در صورتی است که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری و یا سوء رفتار وی نباشد


تعیین حق المتعه و حق فراش و حق الزحمه بدون تعیین نظراهل خبره مبنای قانونی ندارد


نحله مربوط به زحماتی است که زوجه در ایام زناشویی متحمل است


دردعوی زوجه دایربر رجوع زوج که به قسم زوج منتهی شده است باید نحوه بیان سوگند زوج دردادگاه مشخص شود


تقاضای ثبت ازدواج مبتنی برسندعادی قانونی است هرچندزن اول زوج طرف دعوی زوجه (زن دوم ) نباشد


سند عادی عقدنامه که مورد تصدیق زوج میباشد مثل سندرسمی اعتبار دارد وچنانچه ثبت رسمی آن شرط نشده باشد دلیلی بر الزام زوج به ثبت آن نیست


دردعوی ثبت نکاح صدورقرار عدم استماع دعوی غیرقانونی است


رای دادگاه رای به ثبت واقعه ازدواج مجدد که بدون حضورزن اول صادرشده قانونی نیست


به علت سازش و توافق اصحاب دعوی دادنامه دادگاه درمرحله تجدیدنظر نقض میگردد


عدم موافقت زن اول به رسمی شدن عقد زن دوم موجبی برای رد دعوی خواهان برای ثبت ازدواج نیست


اثبات دعوی رجوع به شهادت دو زن دشواراست


اگردرمتن عقدنامه مدت عقد تعیین نشده باشددراینصورت نوع عقد موقت است


اقدامات وکیل تاقبل ازابلاغ خبرعزل معتبراست


سندنکاحیه رسمی رانمیتوان باادعای شفاهی ردکرد


دادگاه تجدیدنظر می بایست با فسخ قرار پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به همان دادگاه ارسال نماید


تقاضای زوجه باکره برای پرداخت مهریه قانونی است ودراینصورت دادگاه نباید بعنوان عدم تمکین زوجه اجازه ازدواج مجدد برای زوج صادرنماید


عسروحرج ناظر به مواردی است که تحمل آن موارد منشا ورود ضرربه سلامتی زوجه گردد