×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

ابهام درحدود ملک - ذکر زمین بیاض به جای باغ انگور درآگهی


عدم رعایت ماده 11 نظامنامه اجراء - - اصل طریقیت


اصلاح اظهارنامه وتجدیدآگهی ها - اشتباه درپلاک درآگهی نوبتی - تقاضای ثبت زائد برکل سهام وابطال ثبت همه


تقاضای ثبت زائدبرکل سهام وابطال زائد - تقاضای ثبت غیرمتصرف (غیرمالک ) - آثارقانونی تابع واقع است


تقاضای ثبت زائدبرکل سهام وابطال زائد - ثبت مکرربصورت ثبت زائدبرکل سهام


تقاضای ثبت مشتمل برمال خود ومال غیروابطال ثبت مال غیر - - تقاضای ثبت زائد برسهم شریک


رای شوری ناظر به خصوص مورداست


تقاضای ثبت زائدبرکل سهام وابطال زائد -- عمل به علم اجمالی درابطال ثبت زائد برسهام


اصلاح اظهارنامه وتجدیدآگهی ها - هرگاه براثراختلاف دوگزارش ،نقض رای هیات نظارت لازم باشد شوری صالح به نقض است - هیات نظارت رای خود را نمیتواند نقض کند


پذیرش تقاضای ثبت باستناد استشهاد وتصرف تقاضای ثبت مشتمل برمال خود ومال غیروابطال ثبت مال غیر


صدوراجرائیه کافی درمحاسبه خسارت تاخیراست وتقاضای خسارت لازم نیست وکالت درمطالبه اصل ،وکالت درمطالبه خسارت هم هست ؟اختلاف درصلاحیت بین شوری ودادگاه


ابطال ثبت ملک ثبت شده -


رفع اشتباه بدون جلب هیات نظارت


تقاضای ثبت غیرمتصرف (غیرمالک ) - تقاضای ثبت بدون مدرک - آثارقانونی تابع واقع است - دلالت نداشتن مدرک مالکیت موردتقاضابرمالکیت موردتقاضا - رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود


دستورشورایعالی ثبت به رفع اشتباهات واقع درعملیات ثبتی - دستوررفع اشتباهات واقع درعملیات ثبتی ازشوری


ابطال ثبت ملک ثبت شده - ثبت ملک ثبت شده غیر


ابطال ثبت ملک ثبت شده -- ثبت ملک ثبت شده غیر


ابطال ثبت ملک ثبت شده - رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود


تحدیدزائد برمیزان مورد تقاضا - گزارش اصلاحی دادگاه ثبت راازتحدید حدودبی نیازنمیکند


تعارض درتصرف پس از قبول تقاضای ثبت - - رسیدگی شوری پس ازانقضاء مواعد اعتراض باصل وحدود - رسیدگی هیات نظارت پس از انقضاء مواعد اعتراض