×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

چنانچه بستانکارحاضربه تودیع مبلغ مورداشتباه به نفع مدیون نباشدآگهی قهرا تجدیدخواهدشد


عقدرهن درمقابل وثیقه قابل انحلال به عقودمتعددنیست


زیاد نوشتن مبلغ مزایده بااضراربدهکار ازموارداشتباه موثراست


اشتباه درآگهی مزایده سندذمه ای


رسیدگی به اعتراض به رای تجدیدنظراجرائی طبق رویه ای که شورای عالی ثبت اتخاذکرده است موعدمعین ندارد


روزمزایده که 26 7 43بوددرهرسه نوبت آگهی اشتباها26 7 42چاپ شدودر روز26 7 43مزایده برگزارشدوخریداری نبودواین اشتباه موثرمحسوب نیست


پس ازصدوراجرائیه وبرگزاری جلسه مزایده معلوم شدکه درآگهی تاریخ جلسه مزایده بجای اینکه (دوشنبه 13 10 44)نوشته شود(دوشنبه 12 10 44)نوشته شده است ،اشتباه موثراست


اشتباه درتنظیم صورت مجلس مزایده نسبت به مقدارملک به این نحوکه کمتر ازآگهی منتشره است موثربنظرنمی رسد


اگرمدیون به چگونگی نشرآگهی درروزنامه اعتراض کرده باشدازموجبات تجدیدآگهی است


درزمینه اجراءاجرائیه ماده 34قانون ثبت اگردرآگهی مزایده وثیقه مساحت بصورت اشتباه قیدشده باشد،این اشتباه موثروبایدآگهی تجدید شود


دراجرائیه مربوط به سندشرطی عدم ذکراجاره منافع ملک ،موجب تجدید آگهی است


اخطارمنع معامله اضافه مساحت ناشی از جعل دراوراق ثبتی اعتبارسند مالکیتی که درتمام یا قسمتی از ملک موضوع آن عملیات ثبتی مطلقا اعمال نشده است


اشتباه درپلاک درآگهی نوبتی رسیدگی شوری پیش از ثبت دفتراملاک باثبت دفتر املاک وامضاء آن ، صلاحیت هیات نظارت منتفی است


تعارض پیش نویس سند مالکیت باصورت مجلس تحدید حدود رسیدگی شوری پیش از ثبت دفتراملاک


تبعیت از تحدید حدود مقدم تعارض درصورت مجلس تحدید حدود آثارقانونی تابع واقع است


ابطال تحدید حدود به حکم دادگاه امتناع شوری ازرسیدگی درمورداعتراض به حدود که دردادگاه نیزمطرح است


تحدیدحدود پیش از انتقال ملک به اداره املاک معتبراست تحدیدملک مشاع


افراز سهام موقوف علیهم از عین موقوفه ثبت سهم موقوف علیهم درسند مالکیت


ثبت سهم موقوف علیهم درسند مالکیت


اشتباه درشماره گذاری تحدیدحدود دوقطعه مفروزباهم