×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

دردعوای تصرف عدوانی بایدفقط تصرف سابق شاکی وتاریخ لحوق تصرف خوانده موردرسیدگی ونظردادگاه باشد


اگرنسبت به ملک مورددعوی تصرف عدوانی سندمالکیت صادرنشده باشدصرف گذشتن مدت اعتراض ثبت موردرامشمول ماده 331قانون آئین دادرسی مدنی نخواهدکرد


اگرخواهان رفع تصرف عدوانی اظهاردارد که تصرف عدوانی درملک مورد تصرف اوباقوه امنیه به عمل آمده است دادگاه نباید(به عنوان اینکه این نوع تصرفات خودسرانه وبرخلاف انتظامات نیست )دعوی راغیرثابت بداند


اگر موضوع دعوی تصرف عدوانی ساختن سد و تصرف در قسمتی از اراضی متعلق به خواهان باشد مبداء مهلت یک ماه مربوط به شکایت تصرف عدوانی از زمان آخرین جزء عمل باید احتساب گردد نه از زمان شروع به آن


عنوان ومفهوم رفع مزاحمت مباین ومنافی باتصرف عدوانی نیست


اعتراض برثبت مانع نیست که معترض علیه نتوانددعوی تصرف عدوانی رابر علیه معترض اقامه نماید


برای طرح شکایت مربوط به تصرف عدوانی نسبت به مورد اجاره باید عنوان اجاره و دخالت متصرف بعنوان مستاجرمحرز باشد


همینکه ازگواهی سبق تصرف خواهان ولحوق تصرف خوانده درظرف مدت مقرره محرزگردیددادگاه بایستی باانجام تحقیقات دیگرکشف کندکه تصرف لاحق مستندبه رضایت خواهان بوده یاخیر


مدعی تصرف عدوانی بایدثابت کندکه مورددعوی لااقل یک سال قبل ازخارج شدن ازتصرف اودرتصرف اوبوده است


اگر کسی مدعی شود که ( مدعی علیه درجوارخانه اوکارخانه ای نصب نموده که لرزش موتورآن عمارت مسکونی مرادائماحرکت می دهد)براین دعوی دعوای رفع مزاحمت صادق نیست چه مدعی علیه تصرفی درملک مدعی نکرده است


دیوار جدید الاحداث طرف طوری ساخته شده که آبچک آن به متصرفات او مزاحمت دارد


مالکیت و تصرف درخانه و عدم تصرف دیگری درزیرآن ملازم بامالکیت و تصرف درزیرخانه مزبورمی باشد


در مورد دعوی رفع مزاحمت هرگاه مدعی علیه ادعای مالکیت خودو انکارمالکیت واستحقاق مدعی رابنمایددادگاه نبایدواردرسیدگی به دلائل مالکیت بشود


شخص معترض به ثبت حق داردبهرعنوانی که متضمن مطالبه حق باشداعتراض خودراطرح نمایدودرخواست رفع مزاحمت امری نیست که بامعنای مالکیت ودارابودن حق منافی باشدتانتوان درموقع اعتراض به ثبت اقامه کرد


جلوگیری ازتجاوزغیرقانونی پس ازثبوت وظیفه مراجع تظلم است ولواینکه اجرای آن مستلزم تضررمتجاوزباشد


دعوای رفع مزاحمت از مدعی اجاره نسبت به منافع عین مستاجره قابل استماع می باشد


همچنانکه تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است تصرف بعنوان وقفیت رانیزمی توان دلیل وقفیت دانست


صرف تصرف ومالکیت سابقه رانمی توان دلیل حقانیت دانست وتصرف متصرف دلیل مالکیت است مگرآنکه ثابت شودکه ناشی از سبب مملک ویاناقل قانونی نبوده است


اساسا اثبات دعوی درمقابل متصرف برعهده مدعی است و تصرف بعنوان مالکیت دلیل مالکیت است تاخلاف آن ثابت شود


قبول شدن درخواست ثبت ازطرف اداره ثبت دلیل محرزبودن تصرف درخواست کننده ثبت نیست