×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.

صدور حکم بر محکومیت مدعی علیه به نحو تخییر تخلف است


در محاکمات اختصاری دستور تبادل لوایح تخلف است


خواستن توضیح از کارشناسان وهمچنین تشخیص مخالفت نظریه آنان بااوضاع واحوال قضیه منوط به نظر دادرس قضیه است


درصورتیکه گزارش کارشناسان مورد توافق طرفین دعوی مخالف با اوضاع واحوال محقق ومسلم قضیه باشددراینصورت دادگاه مجبوربه متابعت ازآن نبوده ومیتواندبه دلایل دیگررسیدگی نماید


مخالف بودن و نبودن نظر خبره با اوضاع و احوال معلوم ومحقق قضیه منوط بنظر قضائی محکمه است


دادگاه قانونامکلف نیست که درصورت تردید به عقیده اهل خبره و همچنین به شهادت شهود ترتیب اثردهد تاترک آن تخلف محسوب شود


متابعت ویاعدم متابعت ازنظریه کارشناس بادادگاه است


شروع مهلت استینافی از تاریخ ابلاغ حکم محسوب است نه اعلام رای واحتساب مدت ازتاریخ اعلام رای تخلف است


تسلیم ماترک متوفای بلاوارث به کسی که مدعی زوجیت وانتقال مال ازطرف متوفی بخودبوده بدون طرح دعوی درمحکمه وصدورحکم قطعی تخلف است


تسلیم گواهی تسلیم اظهارنامه مالیات برارث برای صدورگواهی انحصار وراثت الزامی است


عدم رعایت ماده 19 قانون راجع به طرز تنظیم وصیت نامه مصوب 1317 ازطرف امین دادگاه بخش درآگهی حصروراثت تخلف است


مدعی علیه مجازاست گواهی حصروراثت مدعیان رامطالبه ودادگاه مجازنیست به استنادنوشته موجوددرپرونده دیگراین ایرادرامورد توجه قرارندهد


درصورتیکه گواهی انحصاروراثت برمبنای ارزش پانصدریال صادرگردد برای استفاده ازاین گواهی که مازاد مبلغ مذکورباشدنیازی به تسلیم درخواست مجددانحصار وراثت نیست


مقررات ماده واحده اسناد سجلی درموقع اقدام به آگهی و عمل آوردن تشریفات قانونی صدورگواهی انحصاروراثت لازم الرعایه است


ایراد برحاکم دادگاه که قبل ازاستماع شهادت شهودمبادرت به انتشارآگهی نموده ایرادی واردنیست


درخواست عزل قیم ونصب دیگری بجای او


اگر کفیل مکفول را در غیرزمان ومکان مقررویابرخلاف شرائطی که کرده است تسلیم کندقبول اوبرمکفول له لازم نیست


عده کارشناس باید فرد باشد


درهرامری که نیازبه اظهارنظرکارشناس باشد تعیین کارشناس بایستی یابارضایت طرفین بوده ویابه ترتیب قرعه بعمل آید


درهیات کارشناسی چنانچه بعدازتسلیم گزارش دونفرازکارشناسان بعلت سبق اظهارنظرمردود ویکی ابقاء شود،انتخاب این یک نفردر درهیات مجدد بلامانع است