×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

شکایت ازعملیات اجرائی ثبت و دعوی بطلان عملیات اجرایی درصلاحیت مراجع دادگستری نیست ودرصلاحیت مراجع ثبتی است


رسیدگی به دعاوی موضوع قانون توسعه معابر خارج از صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری بوده و تراضی طرفین دررسیدگی دادگاههای عمومی معتبرنیست


خسارت تاخیرتادیه شامل موردی که موضوع دعوی مقداری لیره باشد،نمیباشد


مرجع رسیدگی به تقاضای طلاقی که به استناد مواد 1129 و1130 ق م میشود دادگاه شرع است نه دادگاه عمومی


حل اختلاف مابین هیئت تجدیدنظراملاک واگذاری ودادگاه استان درصلاحیت هیئت هفت نفری دیوان عالی کشوراست


دراجرای قانون اجازه ساختمان راه آهن مابین خورموسی وبندرمحمره و بندرجزمصوب 14اسفند1305،تشخیص اینکه چه مقداراراضی مورداحتیاج راه آهن است بادولت است ومالک زمین اجازه اعتراض به این تشخیص رادرمرجع قضائی ندارد


اگر مستانف دعوی خودرابدون عذر موجه قانونی سه ماه متوالی ترک نمایددادگاه بنا بتقاضای مستانف علیه قرارسقوط دعوی راصادرمینماید


قرارعدم توجه دعوی تکلیف قانونی دادگاه است


لزوم تعیین وقت رسیدگی کارشناس از طرف دادگاه و یا خود کارشناس


مسئولیت حیف و میل شدن محمولات کامیون ازناحیه راننده آن


ماده 174 قانون آئین دادرسی مدنی راجع است به دادرسی های عادی وشامل دعوای مطروح دردادگاه بخش که دادرسی آن ازنوع اختصاری است نخواهدبود


بی اثرشدن حکم براثرمرورزمان اجرائی ،ناظربه حکم غیابی اول است وشامل حکم غیابی ثانوی نمی باشد


وقتی حکم حضوری است که اصحاب دعوی حق حضورخودراساقط کرده باشند


اگرحکم بدوی غیابی نباشددادگاه باید خود توجه کرده و دادخواست اعتراض برحکم مزبورراردکندهرچندازطرف مقابل این ایرادواعتراض بعمل نیامده باشد


اگردعوی اقامه شده ازمصادیق دعاوی تجاری بوده ولی بصورت عادی ادامه یافته باشدصرف این جریان دعوی مزبورراازحالت غیرعادی بودن خارج نمیکند


منظورازجلسه اول دادرسی جلسه ای است که باحضورخواهان تشکیل ورسیدگی به عمل آمده باشدوجلسه تجدید شده باموافقت طرفین دعوی جلسه اول محسوب نمیشود


قیدغیابی بودن حکم درمتن حکم درصورتی که مطابق قانون آن حکم قابل اعتراض نباشدمجوزقبول اعتراض نخواهدبود


سلب حق اعتراض از محکوم علیه که درجلسه غایب بوده مستند قانونی ندارد


مدنی هرگاه خواندگان متعدد باشد و فقط بعضی ازآنهادرجلسه دادگاه حاضربوده وخواهان درخواست رسیدگی نماید در اینصورت دادگاه نسبت به کسی که حضوریافته رسیدگی می نمایدلیکن صدورحکم رابرای احضارخوانده غایب به تاخیرمی اندازد


ماده 172 قانون آئین دادرسی مدنی اطلاق داشته وشامل دعاوی عادی و اختصاری هردوخواهدبود