×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

قانون تکمیل قانون استخدام قضات


قانون راجع به رسمیت مدارس ملی


قانون اجازه اجرای نظامنامه اعانه مدارس ملی پس از تصویب کمیسیون معارف مجلس شورای ملی


نظامنامه طرز تقسیم کمک خرج محصلین دارالمعلمین عالی


قانون طرز اعطای کمک خرج به محصلین دارالمعلمین عالی و ترتیب استخدام آنها پس از فراغت از تحصیل


قانون اجازه انتخاب صدی بیست محصلین اعزامی اروپا از بین محصلین بی بضاعت ایرانی مقیم در اروپا


قانون اجازه فروش ابنیه دولتی غیر کافی برای ادارات و اختصاص قیمت آن به مصرف خرید و ساختمان و تکمیل سایر ابنیه دولتی


قانون واگذاری قراولخانه ها و اراضی بائره و دائره دولتی مورد استفاده شهرها به بلدیه های محل


قانون اجازه فروش ابنیه دولتی قشونی که طرف احتیاج ادارات قشونی نباشد


قانون اصلاح ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی


قانون تبصره الحاقی به ماده پانزدهم نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی


نظامنامه بلدیه


قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت


قانون مجازات اشخاصی که هاون و ماشین توتون بری دستی در منازل خود نگاه می دارند


قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک


قانون تفسیر ماده هفتم قانون مجازات مرتکبین قاچاق راجع به قاچاق اسلحه


قانون متمم دیوان جزای عمال دولت


قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی


قانون ثبت اسناد و املاک


قانون ثبت اسناد و املاک