×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.

ابطال مصوبه دولت راجع به واگذاری زندان اوین به دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی


برکناری مستخدم آزمایشی در طی دوران خدمت آزمایشی تجویز گردیده است


آئین نامه ضوابط فنی واردات خودرو


اصلاح تبصره ماده( 1 ) آئین نامه اجرائی ماده( 33 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی ماده ( 101 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اصلاحیه آئین نامه معاینه و معافیت پزشکی مشمولان خدمت وظیفه عمومی


آئین نامه اجرائی بند ( ث ) تبصره( 8 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


الحاق یک تبصره به عنوان تبصره( 4 ) به ماده ( 12 ) آئین نامه داخلی هیات دولت


تصویبنامه راجع به تخصیص بخشی از اعتبارات ماده ( 10 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380


تصویبنامه در خصوص بیمه نمودن ریسک های سیاسی تسهیلات سرمایه گذاری در قرقیزستان


تصویبنامه درمورد راه اندازی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی در کشور افغانستان


اصلاح ماده ( 15 ) تصویبنامه شماره1020 ت28345ه- مورخ 1382 1 16


اصلاحیه بند ( 1 ) تصویبنامه شماره 11485 ت28655ه- مورخ 1382 3 7


اصلاح بند ( 4 ) تصویبنامه شماره 14058 ت28816 ه- مورخ 1382 4 8


قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد وزارت نفت


مصوبه شورای عالی اداری در مورد ارزیابی عملکرد سال 1382 دستگاه های اجرائی


مصوبه شورای عالی اداری در مورد اجرای سیاست ها ، برنامه ها و طرح های مربوط به نظام آماری کشور


آئین نامه اجرائی بند ( و ) ماده ( 159 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور