×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تصویبنامه راجع به افزایش ضریب حقوق قضات و اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی


تصویبنامه راجع به تغییر اعضای شورای بررسی و تدوین داروهای کشور


اصلاح آئین نامه تنظیم برخی از مقررات مربوط به پرداخت و اعزام به خارج از کشور کارکنان دولت از طریق دستگاه غیرمتبوع مستخدم


تصویبنامه راجع به فهرست مطالبات مربوط به استخرهای خاکی پرورش ماهی استان یزد


تصویبنامه درمورد قیمت خرید تضمینی انواع برنج تولید داخل برای سال زراعی 1383


تصویبنامه راجع به مجوز سازمان خصوصی سازی نسبت به ادامه عرضه سهام شرکتهای دارای برنامه زمان بندی فروش


تصویبنامه راجع به قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیله تر در سال زراعی 83 - 1382


اصلاح ماده (2) اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران


آئین نامه اجرائی جزء (5) بند (الف) ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین نامه اجرائی بند (چ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی جزء (4) بند ( ب ) تبصره (4) قانون بودجه سال1383 کل کشور


اصلاح بند (5) تصویبنامه شماره 59648 ت27281ه - مورخ 1381 11 26


تصویبنامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه های مضاعف (مکمل)


اصلاح تصویبنامه شماره 2282 ت24412ه - مورخ 1382 1 23


قانون اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی - مصوب 1381 -


تشکیل هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)


آئین نامه اجرائی بند( ح ) تبصره (7) قانون بودجه سال1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( پ ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند (د)تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ث ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1383 کل کشور