×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

حکم محکومیت مشارالیه بعلت انقضای مهلت درخواست تجدید نظر قطعیت یافته نه با رای دادگاه تجدید نظر و در چنین مواردی خود دادگاه صادرکننده رای بدوی بایستی به درخواست تخفیف رسیدگی و رای مقتضی صادر کند


تغییر کاربری بدون مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک ممنوع است


مرجع تشخیص اراضی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها با وزارت کشاورزی است و مالک و متصرف ملک بدون مجوز لازم از کمیسیون مقرر در تبصره یک حق تغییر کاربری را ندارد


دادگاه عمومی به تنهایی نمیتواند کسی را که به مجازات تعزیری محکوم نکرده است… مجبور به اقامت در محل معینی کند


رعایت مقررات ماده 22 آئین‎نامه اجرائی قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفه‎ای مصوب 26 12 56 هیئت وزیران بعمل نیامده و صورتجلسه کمیسیون موضوع این ماده نیز تنظیم و جهت تعقیب به مقامات صالحه ارجاع نگردیده


دادگاه حکم به سرپرستی و اخذ خمس مال را صادر نموده فلذا موضوع دعوی مشمول رای وحدت رویه شماره 581 مورخ 1371 12 2 هیئت عمومی دیوانعالی کشور نیست و دادگاه عمومی صالح به رسیدگی است


دستور ضبط وثیقه و وجه‎الکفاله باید به دستور رئیس حوزه قضائی باشد - مواد مخدر


تجدید نظر خوانده را بجهت نداشتن مجوز کار و یا پروانه کار در حرفه ساخت عینک طبی از طریق وزارت بهداشت درمان و امور پزشکی مشمول مجازات مقرر در قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی نمی‎نماید


چون در وکالتنامه تمبر مالیاتی الصاق نگردیده وکالتنامه سمت وکیل قابل قبول نبوده و مردود است


تولید انواع آب نبات رنگی با رنگ مصنوعی بدون رعایت مقررات استاندارد در تولید آب‎نباتهای رنگی


باتهام اخذ رشوه به تحمل یکسال حبس تعزیری و شش ماه انفصال از خدمات دولتی و تادیه مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی معادل مبلغ مورد ارتشا و رد آن مبلغ محکومیت حاصل نموده است


عرضه و فروض و بسته‎بندی چای ایرانی بجای چای خارجی و تقلب در کسب و فریب مشتری از لحاظ کیفیت بیع


خودداری زوجه از ادامه زندگی مشترک با والدین زوج از مصادیق نشوز نمیباشد


مادامی که تغییر در حضانت فرزندان ایجاد نشده تکلیف تجدید نظرخواه به انفاق آنان با تراضی آنان بشرح طلاقنامه ابرازی مغایرت دارد


ادعای پرداخت بهره ( صرفنظر از ماهیت شرعی آن ) دفاعا در ارتباط با دعاوی حقوقی و کیفری اعلام میشود که رسیدگی به اصل آن دعاوی از اختصاصات دادگاه عمومی است


حادثه معلول بی‎احتیاطی متوفی و تخطی او از مقررات مربوط به قانون ایمنی راه بوده است


حسب جوابیه شهرداری تاکنون طرح جدید هادی شهر ورامین ابلاغ و ارسال نشد و مالکین نیز از این جهت بی‎اطلاع هستند فلذا با عنایت به مراتب فوق به نظر دادگاه بزهی متصور نیست


متهمان سه فقره چک را با شرکت یکدیگر صادر کرده‎اند و در قبال ضرر و زیان مسئولیت تضامنی دارند نه مسئولیت مشترک مدنی


در رای دادگاه طریق اثبات علم صادرکننده چک به مسدود بودن حساب معلوم نشده صرف بسته بودن حساب در گواهی عدم پرداخت کافی برای ثبوت علم و اطلاع صادر کننده بنظر نمیرسد


میتوان یکبار متهمی را که رای برائت وی صادر شده است بتجویز دادگاه تجدید نظر تعقیب نمود