×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

اصلاحیه آئین نامه اجرائی بند ( پ ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382


تصویبنامه راجع به اصلاح تصویبنامه شماره 1948 ت 28476ه مورخ 1382 2 2


تصویبنامه در خصوص آفات قرنطینه ای داخلی


تصویبنامه راجع به الحاق ماده ( 6 ) به آئین نامه بند ( و ) ماده ( 14 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویبنامه در مورد انحلال شرکت نخکار زیر مجموعه سازمان خصوصی سازی


تصویب نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران


تصویبنامه راجع به مانده وجوه از محل تسهیلات خارجی بند ( م ) تبصره ( 21 ) قانون بودجه سال 1381


آئین نامه اجرائی سرشماری عمومی کشاروزی سال 1382 کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ج ) تبصره ( 19 ) قانون بودجه سال 1382 کل کشور


اعتراض نسبت به آراء هیاتهای پاکسازی و بازسازی نیروی انسانی پس از 1365 7 2 قابل رسیدگی و استماع نیست


مجرد اشتغال به شغل آموزگاری و دریافت حقوق و مزایای آن بدون توجه به میزان دریافتی و تعداد عائله تحت تکفل و سایر امکانات مادی مثبت تمکن مالی اشخاص و نتیجتا موجب محرومیت آنان از حق قانونی مقرر در تبصره 5 ماده واحده قانون اراضی کشت موقت نیست


افراد مسن که دارای 55 سال سن و بیشتر می باشند مادامی که مشغول بکار نشده اند می توانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند


تصویبنامه راجع به جدول تعیین تعرفه های مربوط به اجرای دوره های آموزشی خاص کوتاه مدت


تصویبنامه در مورد اصلاحات تقسیماتی در استان گیلان


اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران


آئین نامه اجرائی ماده ( 22 ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


اصلاحیه بند ( 1 ) ماده ( 7 ) اساسنامه شرکت سهامی سازمان انرژیهای نوایران ( سانا )


تصویبنامه راجع به مواد ( 8 ) ، ( 10 ) و ( 11 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا - مصوب 1374


آئین نامه اجرائی قیمت گذاری سهام دولت در شرکتها جهت پرداخت دیوان به صندوقهای بازنشستگی و واگذاری به کارکنان برای اصلاح نیروی انسانی و بازخریدی آنان


آئین نامه اجرائی بند ( چ ) تبصره 7 قانون بودجه سال 1382کل کشور