×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویبنامه هیات وزیران در مورد واگذاری سهام متعلق به دولت ، سازمانها و شرکتهای دولتی به سازمان تامین اجتماعی


انتقال سهام شرکتهای دولتی بسایر سازمانهای دولتی منع نشده است


علاوه بر اینکه بخشنامه مورد نظر شاکی ارائه نگردیده و از طرفی در شکایت تقدیمی عنوان مغایرت با قانون و شرع نشده است


موضوع شکایت و خواسته ابطال موادی از آئین نامه اماکن عمومی و اصلاحیه های بعدی مصوب هیات وزیران


موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوبات مجری در وزارت ارشاد اسلامی و دوایر تابعه


هیات تعیین و تثبیت قیمتها در سازمان حمایت مرجع قانونی صلاحیتدار ، در تصمیم گیری قانونی در این زمینه را داشته است


تقاضای لغو دستورالعمل اجرائی آموزشگاههای تعلیم رانندگی


تقاضای ابطال دستور العمل سازمان جهاد سازندگی استان ایلام در خصوص اعلام شرایط واگذاری خودرو


دادنامه نقض و نتیجتاً مدلول آن منتقی گردیده است


تفاوت مدلول دادنامه شعبه هفتم دیوان با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان از مصادیق ماده 20 قانون دیوان نیست


وقوع اشتباه در دادنامه از حیث قید تاریخ ابلاغ و تایید آن توسط قضات صادر کننده دادنامه


تناقض آراء شعب دیوان با رای هیات عمومی قابل طرح در هیات عمومی دیوان نمی باشد


قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه های مزبور متناقض تشخیص نگردیده است


اشتباهاً به جای صدور قرار عدم صلاحیت قرار رد شکایت صادر شده است


شاکی اقدام به تحویل شکایت به پست نموده و اعتراض در فرجه قانونی بوده است


دادنامه براساس وضعیت حقوقی شرکت نساجی مازندران و مشخصات سهام داران آن شرکت صادر شده است و مغایرتی با قانون ندارد


رسیدگی و صدور رای مقتضی منوط به ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم و وصول پاسخ و یا انقضاء مهلت مقرر در ماده مذکور است


متضمن وضع قاعده کلی آمره ای نیست


سازمان تعزیرات حکومتی می تواند به کلیه تخلفات قبل از 1373 8 7 که منجر به تشکیل پرونده در دادگاههای انقلاب اسلامی شده و مختومه نشده اند رسیدگی نماید


تقاضای ابطال دستور العمل پرداخت خسارت خروج دام از جنگل