×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

اگر ملک مورد افراز محصور و در آن بسته باشد و بدون باز نمودن در و رفتن بداخل آن امکان اظهارنظرنباشد مسئول امرمیتواند ازقوای انتظامی استمداد و از دادستان نیزدرخواست اعزام نماینده نماید


افراز املاک مشاعی که در جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است خارج از صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک میباشد


نداشتن تصرف در ملک مشاع مورد تقاضای افراز مانع از تقسیم و افراز آن بوسیله اداره ثبت نیست


اگر بعد از صدور حکم قطعی افراز معلوم شود که افراز بغلط واقع شده است باطل میشود


درصورتیکه ملک مشاع قابل افراز نباشد از طریق مزایده فروخته میشود و هریک از شرکاء میتوانند در مزایده وخریدآن شرکت نمایند


میکروفیلم اعتبار سند اصلی را ندارد، فقط در حد عکس یا گراور سند قابل استفاده است


اعتبار سند عادی در برابر سند مالکیت


اعتبار اسناد عادی در معاملات راجع به املاک دارای سابقه ثبتی


اسنادی که طبق قانون اصلاحات ارضی تنظیم شده ، معتبر است


ازدواج موقت از نظر شرع و قانون ایران معتبر است


اقرار زوحین بوقوع ازدواج غیر رسمی بین آن دو مسموع است


ارجاع پرونده به شعب دادگاه مدنی خاص وسیله رئیس شعبه اول دادگاههای مدنی خاص بعمل می آید


خسارت فوت ناشی ازحوادث رانندگی جزءترکه محسوب و برابرقانون ارث تقسیم میشود همچنین سرمایه بیمه عمر اگر در قرارداد بیمه ترتیب خاصی برای تقسیم آن پیش بینی نشده باشدتابع مقررات ارث میباشد


مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم الارث آنان میباشد


تسلیم ترکه متوفای بلاوارث بخزانه دولت احتیاج بگذشت دهسال از تاریخ تحریر ترکه دارد


زوجه از اصل ماترک زوج بعلاوه سهم الارث او از فرزندش ارث میبرد


در تصدیق انحصار وراثت باید نسبت سهم الارث ورثه از ماترک تعیین شود


مطالبات کارمند متوفی از بابت اشتباه محاسبه حقوق جزء ماترک او محسوب و طبق قانون ارث تقسیم میشود


در صورتیکه سهم الارث احد از وراث از طرف اداره ثبت بازداشت باشد تقسیم ترکه و افراز آن بلااشکال است


هرگاه چند نفر که از یکدیگر ارث میبرند در ضمن یک حادثه رانندگی فوت شوند و تقدم و تاخر فوت آنها معلوم نباشد ازیکدیگر ارث نمیبرند