×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

ابطال بخشنامه های اداره کل مسکن و شهرسازی در خصوص تعیین حریم


واگذاری اراضی داخل محدوده شهرها که تصدی آن با سازمان زمین شهری است و خارج از محدوده شهرها برای مصارف مسکونی که خارج از صلاحیت وزارت کشاورزی است


ابطال آئین نامه اجرائی قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب 346 بخصوص ماده 3 آئین نامه


ابطال تبصره 2 ماده 4 آئین نامه اجرائی فروش خانه های سازمانی موضوع تبصره 28 قانون بودجه 1365 و همچنین ابطال بخشنامه 8568 1 ـ 5763 1 ـ 1366 7 29 وزیر مسکن و شهرسازی


اساسنامه شهرک اکباتان از مقوله مصوبات و نظامات مذکور نیست


تفاوت آراء صادره ناشی از استنباط متفاوت از خواسته و شکایت شاکیان می باشد


پرداخت هزینه مربوط به رفع معایب از جمله تخلیه چاههای فاضلاب ، سپتیک ها، چاههای جزئی و مظایر آن را بعهده استفاده کنندگان از خانه های سازمانی است


تقاضای شاکی مبنی بر تصحیح و اصلاح ماده 13 آئین نامه اجرائی مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمی باشد


مسئولیت تشخیص و تعیین اولویتها و معرفی خریداران بعهده دستگاه استفاده کننده از خانه سازمانی می باشد


شخصی که ظهر برات یا سفته را بعنوان ضامن امضاء نموده است در هرحال مسئولیت تضامنی دارد و طرح دعوی برعلیه ضامن مقید به مهلت یکساله از تاریخ اعتراض نیست


نامه معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش که در جهت ارشاد مامورین ذیربط صادر شده لذا از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود


نظر به اینکه مشخصات بخشنامه مورد اعتراض و مفاد آن ارائه نگردیده است موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود


تشخیص نوع فعالیت اشخاص از حیث تجاری یا غیر تجاری بودن و در نتیجه تعلق با عدم تعلق حق کسب و پیشه و تجارت در صلاحیت دیوان عدالت نیست


شهرداری با اصلاح سند موافقت و از پرداخت غرامت معذور میباشد


در صورت عدم واریزی وجه زمین تخصیصی در موعد مقرر، زمین به متقاضی واجد شرایط دیگری واگذار میشود


فروش خانه های سازمانی منوط به تحقق و اجتماع شرایط مقرر ماده واحده به تشخیص کمیسیون موضوع ماده 2 آئین نامه اجرائی آن است


شرکتهای آب و فاضلاب جز در مواردی که به تصویب هیات وزیران بصورت دولتی تشکیل و اداره میشود غیر دولتی شناخته شده است


رای کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع بنای طبقه مزبور بدون رسیدگی و تحقیق و توجه به مکاتبات و سوابق موجود موافق قانون نبوده است


ایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده که مثبت تحقق شرایط مقرر در ماده واحده قانون تکمیل و نحوه استفاده شهرکها و مجتمع های ساختمانی نیمه تمام متوقف است


بنظر اکثریت اعضاء هیات از جهت استنباط از دلایلبعنوان معارض تشخیص نگردید