×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.

امر رسیدگی و تصفیه بقایای مالیاتی طبق قانون مصوب 1366 12 03 صورت می پذیرد


آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی مصوب کمیسیون دارائی مجلس است که از دایره شمول آئین نامه ها و تصویبنامه های دولتی خارج می باشد


اعلام مغایرت آئین نامه اجرائی تبصره 16 بودجه سال 1368 (بند ب مالیات مشاغل) با روح و مفاد و تبصره مذکور مصوبه مجلس شورای اسلامی


تقاضای ابطال بخشنامه 13665 227 24 مورخ 1366 5 14 معاونت فنی گمرک ایران


مالیات فوق العاده اشتغال خارج از مرکز


نحوه عمل در مورد سنوات خدمت خارج از بانک مستخدمین را از لحاظ بازنشستگی وارتقا گروه


هرگاه مال مورد انتقال بنحوی مجدداً به انتقال دهنده انتقال یابد معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود


تایید مطالبه ما به التفاوت کسور بازنشستگی پرداختی به میزان ده درصد به منظور احتساب سوابق خدمت دولتی مستخدمان رسمی بر مبنای قانون تامین اجتماعی است


ابطال آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار جمهوری اسلامی در مورد ایجاد فضاهای ورزشی و یا پرداخت 10 هزار ریال به ازای هر کارگر


تعیین نسبت مزد به کل کار انجام یافته و محاسبه و مطالبه حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری بر مبنای آن


ابطال دستور العمل شماره 35722 مورخ 1373 12 15 اداره کل نظارت و تنظیم بودجه روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی - ذکر مدت در قرارداد کار


تقاضای ابطال بخشنامه شماره 23 مستمریها صادره از سازمان تامین اجتماعی


موردی برای رسیدگی و امعان نظر مجدد باقی نیست - قرارداد کار


مراد مقنن از سن بازنشستگی مذکور در ماده 78 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 سن بیمه شده در شرایط عادی و متعارف بازنشستگی است


تفاوت مدلول آنها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست


تفاوت مدلول دادنامه ها مبتنی بر استنباط متفاوت از حکم واحد قانونگذار در موارد مشابه نیست


با تایید وقوع اشتباه رای نقض می شود


اعتراض به بخشنامه شماره 21584 مورخ 1377 5 28 دفتر تنظیم و نظارت روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در مورد شکایت شاغلین خرید خدمت در مراجع کار


اختیارات کارفرما در بازنشسته نمودن کارگران بیمه شده


بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در خصوص برقراری حقوق بازنشستگی کارکنان اداری ثابت جمعیت هلال احمر مغایرتی با قانون ندارد