×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

قانون مربوط به تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور


قانون اصلاح قانون سازمان اطلاعات و امنیت کشور


قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 105 در خصوص منع کار اجباری


قانون راجع به قرارداد بازرگانی و اقامت و دریانوردی بین دولتین ایران و ایتالیا


قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 361 قانون امور حسبی و اصلاح ماده 364 قانون امور حسبی و الحاق یک تبصره به ماده 56 قانون تسریع محاکمات


قانون راجع به اجازه عضویت دولت ایران در موسسه بین المللی علوم اداری بلژیک


قانون اجازه الحاق دولت ایران به پروتکلهای اصلاحی قراردادهای مورخ 18 مه 1904 و 4 مه 1910 راجع به منع فحشا و قرارداد 4 ماه 1910 راجع به جلوگیری از اشاعه نشریات منافی عفت و مستهجن


قانون مربوط به الحاق یک تبصره به ماده 135 قانون کیفر عمومی


قانون اجازه الحاق دولت ایران به موافقتنامه تسهیل مبادلات بین المللی وسائل بصری و سمعی برای مقاصد تربیتی و علمی و فرهنگی


قانون راجع به اصلاح تبصره بند (الف ) ماده 12 قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد


قانون مربوط به ترمیم حقوق کمک آموزگاران - آموزگاران دبیران - پاسبانان و کارمندان روزمزد و حکمی


قانون راجع به اجازه تمدید مدت قانون احداث جاده سوم بین تهران و شمیران


قانون مربوط به قرارداد مرزی ایران و پاکستان


قانون مربوط به موافقتنامه راجع به مسائل ترانزیت بین دولتین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی


قانون راجع به اجازه اجرای لایحه اصلاح قانون کار و لایحه اصلاح لایحه قانونی سازمانی بیمه های اجتماعی کارگران


قانون چکهای تضمین شده


قانون مربوط به اجرای ساختمان سدهای لار و لتیان


قانون راجع به ساختمان و بهره برداری سد و تاسیسات لار و لتیان


قانون سازمان ملی پیشاهنگی


قانون تعیین میزان حقوق آقای بهزاد استاد مینیاتور و برقراری مستمری درباره فرزند مرحوم ابوالحسن صبا