×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص


لایحه قانونی الحاقی به لایحه قانونی تأسیس دفتررئیس جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز در شهرها


لایحه قانونی راجع به نحوه اداره دوره اوّل مجلس شورایملی جمهوری اسلامی ایران تاهنگامیکه مجلس اعتبارقانونی میابد


لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران درمورد واگذاری قسمتی ازپارکها ومیادین واموال عمومی اعم ازعرصه واعیان ازشمول قانون مالک ومستاجر


لایحه قانونی راجع به حق التحریردفاتر اسنادرسمی ونحوه تقسیم آن


لایحه قانونی راجع به اجازه اعطای تامبلغ یک میلیاردریال بعنوان تنخواه گردان بوزارت آموزش وپرورش جهت چاپ ونشر کتابهای درسی راهنمائی ومتوسطه


لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بسیج ملی


لایحه قانونی راجع به آئین نامه همطرازی کادرسیاسی


لایحه قانونی راجع به الحاق دوتبصره به لایحه قانونی تصفیه سردفتران ودفتریاران


لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به لایحه قانونی تصفیه سردفتران ازدواج و طلاق


لایحه قانونی تشکیل شورای تأمین مسکن پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران


لایحه قانونی تشکیل مراکز تهیه وتوزیع کالا


لایحه قانونی انتزاع شرکت سهامی شیلات جنوب ایران از وزارت دفاع ملی وادغام آن درشرکت سهامی شیلات ایران وابسته به وزارت کشاورزی وعمران روستایی وتشکیل شرکت سهامی شیلات ایران


لایحه قانونی راجع به انتقال بیمارستان مسیحی قروه به وزارت بهداری وبهزیستی وتبدیل وضع استخدامی کارکنان بیمارستان مزبور به رسمی طبق ضوابط قانون استخدام کشوری


لایحه قانونی راجع به اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کمیسیون ماهیگیری اقیانوس هند


لایحه قانونی راجع به تشکیل شورایعالی هماهنگی آموزش فنی وحرفه ای کشور


لایحه قانونی آزادی متهمان ومحکومین بموادمخدربمناسبت سالگرد15 خرداد1342


ایحه قانونی راجع به تشکیل هیئت تشخیص صلاحیت برای رسیدگی به پرونده های مربوط به مواد مخدر


لایحه قانونی راجع به تمدید مهلت مقرردرتبصره لایحه قانونی پرداخت مابه التفاوت بهای گوشت مصرفی پادگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران