×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای دادگستری ناظر به موردی است که دعوی واحد در دو دادگاه مطرح باشد و هر دو دادگاه نسبت به دعوی خود را صالح بدانند و یا از خود نفی صلاحیت نمایند


دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک نیز جزء دعاوی راجعه به غیر منقول محسوب می شود


قرار عدم صلاحیت ذاتی صادره به اعتبار صلاحیت هیئت واگذاری زمین استان مازندران در شرایط فعلی و با توجه به اوراق پرونده صحیح و موجه نیست


دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه به صلاحیت کمیسیون 77 قانون شهرداری بی وجه است


مناط صلاحیت دادگاه تاریخ تقدیم دادخواست میباشد - سابقه ابلاغ


مقنن دعوی مطالبه وجوه مربوطه به اموال غیر منقول و اجرت المثل آن را در غیر مورد عقود و قراردادها مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است


دادخواست به دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم و مقررات سلب صلاحیت نسبی از دادگاه مذکور ننموده بلکه خواهان را در تقدیم دادخواست به دادگاه مذکور یا یکی از دو دادگاه دیگر ( دادگاه محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل انجام و اجرای قرارداد ) مخیر نموده است


در صورتی که بین مالکین ملک مشاع محجور یا غائب باشد تقسیم ملک به توسط نمایندگان آنها در دادگاه به عمل می آید


هر دو دادگاه در حوزه قضائی استان فارس مستقر هستند بنا براین مرجع حل اختلاف دادگاههای مرقوم دادگاه حقوقی یک مرکز استان مربوطه می باشد


این استدلال مبنی بر اینکه قوانین مربوط به صلاحیت که جزء قوانین شکلی است و اصولاً عطف بماسبق می شود مخدوش است زیرا مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شود


دادخواست اعتراض ثالث باید به دادگاهی داده شود که حکم معترض عنه را صادر کرده باشد و لذا دادخواست به دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید تسلیم شود


مشخص شدن بعدی اقامتگاه خوانده نافی صلاحیت دادگاهی که ابتدائاً و به نحو صحیح بر اساس مبانی قانون به آن مراجعه شده نخواهد شد


با توجه به خواسته دعوی تحت عنوان‹‹ اعتراض شخص ثالث ›› با اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه حقوقی یک اهواز حل اختلاف می شود


در شرایط فعلی پرونده معد اظهار نظر در جهت حل اختلاف نیست


با توجه به موضوع خواسته هر یک از دو دعوی چون اتخاذ تصمیم در یکی موثر در دیگری است علی الاصول هر دو پرونده بایستی در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد


دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم است و در دادگاهی که حکم را مورد تأیید قرار داده رسیدگی می شود


چون نشانی آقای میرزا … یکی از خواندگان دعوی رامهرمز می باشد و کراراً هم در رامهرمز سابقه ابلاغ دارد لذا به صلاحیت مرجع اخیر حل اختلاف میشود


خواسته مطالبه بیست هزار تومان به استناد تخلف خوانده از شرط مندرج در قرارداد بوده و این دعوی راجع به مال غیر منقول محسوب است


تشکیل مجتمع قضائی در تهران و انتزاع قسمتی از حوزه قضائی شهر ری و استقرار آن در حوزه مجتمع قضائی در تاریخی مؤخر و موجب نقض صلاحیت دادگستری شهر ری نبوده است


دادگاه مکلف بوده است که رأساً به دعوی رسیدگی نموده نسبت به اعتبار صلحنامه سند دفاعی سازمان منطقه ای بهداری استان فارس تعیین تکلیف نماید و مورد از جمله مواردی نیست که در صلاحیت دادگاه مدنی خاص باشد